Thử nghiệm tải catelogue

Để đảm bảo chất lượng sản phẩm khi đưa ra thị trường đồng thời đáp ứng yêu cầu khách hàng, công ty đã đầu tư phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm với trang thiết bị hiện đại để trở thành phòng thí nghiệm máy biến áp đạt tiêu chuẩn IEC 17025 do Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng cấp, mang ký hiệu VILAS 054.

Để đảm bảo chất lượng sản phẩm khi đưa ra thị trường đồng thời đáp ứng yêu cầu khách hàng, công ty đã đầu tư phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm với trang thiết bị hiện đại để trở thành phòng thí nghiệm máy biến áp đạt tiêu chuẩn IEC 17025 do Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng cấp, mang ký hiệu VILAS 054.


Tất cả các máy biến áp được thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60076 tại phòng thí nghiệm trên, Theo tiêu chuẩn này máy biến thế được thử nghiệm xuất xưởng (Routine test) và thử nghiệm điển hình (Type test). Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện trên từng máy.

 

Các hạng mục thử nghiệm xuất xưởng gồm:
* Đo tỷ số biến áp.
* Đo cực tính và tổ đấu dây.
* Đo điện trở một chiều cuộn dây cao thế và hạ thế.
* Đo tổn thất không tải và dòng điện không tải.
* Đo tổn thất ngắn mạch và điện áp ngắn mạch.
* Đo điện trở cách điện.
* Thử cao áp.
Thử nghiệm điển hình được thực hiện trên các máy biến thế đại diện.

 

Các hạng mục thử nghiệm điển hình gồm:
* Thử độ tăng nhiệt.
* Thử nghiệm xung sét.
* Thử nghiệm khả năng chịu ngắn mạch.
* Xác định mức ồn.
Ngoài ra phòng thí nghiệm của Công ty còn thử nghiệm máy biến áp theo các tiêu chuẩn do khách hàng yêu cầu. 

 


Công nhân đang tiến hành thử nghiệm MBA

Đối tác

Hỗ trợ khách hàng
+84.251.3836276