• - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2024

  THIBIDI - CBTT - Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024

  14:00:00

  23/04/2024

  THIBIDI - CBTT - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

  14:00:00

  01/04/2024

   

   

  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023

  THIBIDI - CBTT - Tài liệu kèm theo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

  17:00:00

  17/04/2023

  THIBIDI - CBTT - Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

  17:00:00

  17/04/2023

  THIBIDI - CBTT - Danh sách ứng cử viên hợp lệ tham gia BKS nhiệm kỳ 2021- 2026

  16:00:00

  14/04/2023

  THIBIDI - CBTT -Danh sách ứng cử viên hợp lệ tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

  16:00:00

  14/04/2023

  THIBIDI - CBTT - Nghị quyết của HĐQT về việc sửa đổi tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023

  11:45:00

  14/04/2023

  THIBIDI - CBTT - Đính chính tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

  13:30:00

  03/04/2023

  THIBIDI - CBTT - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

  13:30:00

  27/03/2023

   

   

  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022

  THIBIDI - CBTT - NQ của HĐQT về việc Thông qua tài liệu xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản và nhân sự kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 17:00:00 30/12/2022
  - THIBIDI - CBTT - Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2022 và các tài liệu kèm theo 21:15:00 08/04/2022
  - THIBIDI - CBTT - Thông báo thay đổi nhân sự - Thành viên Ban kiểm soát 21:15:00 08/04/2022
  - THIBIDI - CBTT - Danh sách ứng cử viên hợp lệ tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 22:15:00 05/04/2022
  -THIBIDI - CBTT - Danh sách ứng cử viên hợp lệ tham gia BKS nhiệm kỳ 2021- 2026 22:15:00 05/04/2022
  - THIBIDI - CBTT - Danh sách Ban kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ TN năm 2022 22:15:00 05/04/2022
  - THIBIDI - CBTT - Sửa đổi, bổ sung chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ TN 2022

  20:00:00

  05/04/2022

  -  THIBIDI - CBTT - Hướng dẫn tham dự, biểu quyết và bầu cử tại ĐHCĐ trực tuyến

   10:45:00

  01/04/2022

   

   

  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021

  - THIBIDI - CBTT - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

   16:40:00 18/03/2022

  - THIBIDI - CBTT - Biên bản Bầu Trưởng ban kiểm soát và bản cung cấp thông tin đính kèm.

   8:40:00 29/04/2021

  - THIBIDI - CBTT - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

   8:40:00 29/04/2021
  - THIBIDI - CBTT - Nghị quyết, Biên bản họp và các tài liệu kèm theo tại ĐHĐCĐ TN năm 2021.  8:40:00 29/04/2021
  - THIBIDI - CBTT - Danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026  8:50:00 23/04/2021
  - THIBIDI - CBTT - Sửa đổi, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ TN năm 2021  9:50:00 20/04/2021
  - THIBIDI - CBTT - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021  20:10:00 08/04/2021
  - THIBIDI - CBTT - Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021  20:10:00 08/04/2021

  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020

  - THIBIDI - CBTT - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020                                17:47:49 18/04/2020
  - THIBIDI - CBTT - CV, Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020  17:39:45 18/04/2020
  - THIBIDI - CBTT - Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2020  17:07:30 18/04/2020
  - THIBIDI - CBTT - Nghị quyết phê duyệt chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên 2020  15:30:31 16/04/2020
  - THIBIDI - CBTT - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2020 chữ ký số  16:54:55 07/04/2020
  - THIBIDI - Dự thảo tài liệu trình bày tại ĐHCĐ TN 2020  16:59:20 07/04/2020

   

  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019

  - THIBIDI - Công bố thông tin trên công thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước   14:54:55 05/03/2019

   

  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018

  - Tài liệu trình bày Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 chính thức                            15:25:50 16/01/2019

  - Nghị quyết  - Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018                                                  14:59:50 16/01/2019

  - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018                                                                              15:59:50 04/01/2019

  - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018                                                    10:50:36 04/01/2019

  -  Nghị quyết 16 - Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018                                                                       14:50:50 06/12/2018

  - Nghị quyết HĐQT- CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN                                                                            10:50:50 20/08/2018

  - Nghị quyết HĐQT- Bầu CT HĐQT và BB BKS - Bầu TBKS                                                                       13:01:50 23/04/2018

  - Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018                                                10:39:03 18/04/2018

  - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018                                                                    08:25:03 18/04/2018

  - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018                                                                        08:15:05 18/04/2018

  - Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2018                                                                                           08:10:23 18/04/2018

  - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty năm 2018                                                                                      08:05:05  18/04/2018

  - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018                                                                            08:04:50 18/04/2018

  - Thông báo và Hồ sơ đăng ký tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018              15:30:05 02/04/2018

   

  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017 

  -  Biên bản Tổng hợp kết quả kiểm Thẻ biểu quyết 
              các nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 
  - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 
  - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 
  - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017  
       + Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017 
       + Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017 
       +  Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2017 
       +  Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty năm 2017 

  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 
  -Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016  
  - Biên bản Tổng hợp kết quả kiểm phiếu Biểu quyết 
     các nội dung tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2016  
  - Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016  
  - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 

  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2016 
    - Biên bản tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết  
    - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
    - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
    - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 
    - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016   
    - Báo cáo tài chính năm 2015 

  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2015 
    - Nghị quyết  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2014 
    - Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 
    - Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014 

   

 • - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 Tải về Xem chi tiết    
 • - BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐỊNH KỲ

  Năm 2023

  CBTT - Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023 và giải trình biến động lợi nhuận 15:00:00 19/04/2023
  CBTT - Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và giải trình biến động lợi nhuận so với cùng kỳ 15:00:00 06/03/2023

   

   

  Năm 2022

  CBTT - Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022 và giải trình biến động lợi nhuận 15:00:00 18/01/2023
  CBTT - Báo cáo tài chính Riêng Quý 3 năm 2022 và giải trình biến động lợi nhuận 14:12:00 19/10/2022
  CBTT - Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2022 đã được soát xét và giải trình biến động lợi nhuận. 14:50:00 12/08/2022
  CBTT - Báo cáo tài chính Riêng Quý 2 năm 2022 và giải trình biến động lợi nhuận. 13:00:00 20/07/2022
  CBTT - Báo cáo tài chính Riêng Quý I năm 2022 và giải trình biến động lợi nhuận. 15:00:00 27/04/2022
  CBTT - Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I năm 2022 và giải trình biến động lợi nhuận . 15:00:00 27/04/2022
  CBTT - Báo cáo tài chính Riêng năm 2021 đã kiểm toán và giải trình biến động lợi nhuận. 18:45:00 21/02/2022
  CBTT - Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán và giải trình biến động lợi nhuận. 18:45:00 21/02/2022
  CBTT - Báo cáo tài chính Riêng Quý IV.2021. 10:45:00 28/01/2022
  CBTT - Báo cáo tài chính Hợp nhất và Giải trình biến động lợi nhuận Quý IV.2021  10:45:00 28/01/2022

  Năm 2021

  CBTT - Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III.2021 13:05:00 28/10/2021
  CBTT - Báo cáo tài chính Riêng Quý III.2021 13:05:00 28/10/2021
  CBTT - Giải trình biến động lợi nhuận Quý III.2021 13:05:00 28/10/2021

  CBTT - Các Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh tại báo cáo tài chính (BCTC) Quý 4.2017, BCTC soát xét bán niên 2018, BCTC soát xét bán niên 2019, BCTC kiểm toán 2019, BCTC hợp nhất Quý 1.2020, BCTC soát xét bán niên 2020, BCTC riêng Quý 3.2020, BCTC hợp nhất kiểm toán 2020, BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2021

  15:00:00 21/10/2021
  CBTT - Giải trình biến động lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2021 15:25:00 27/08/2021
  CBTT - Báo cáo tài chính Riêng bán niên 2021 đã soát xét 16:05:00 17/08/2021
  CBTT - Báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên 2021 đã soát xét 16:05:00 17/08/2021
  CBTT - Báo cáo tài chính Riêng Quý II năm 2021 13:15:00 26/07/2021
  CBTT - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2021 13:15:00 26/07/2021
  CBTT - Giải trình biến động lợi nhuận Quý I năm 2021 10:15:00 29/04/2021
  CBTT - Báo cáo tài chính Riêng Quý I năm 2021 21:05:00 27/04/2021
  CBTT - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2021 21:05:00 27/04/2021
  CBTT - Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán 16:05:00 24/03/2021
  CBTT - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán 16:00:00 24/03/2021
  CBTT - Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV.2020 17:00:29 29/01/2021
  CBTT - Báo cáo tài chính Riêng Quý IV.2020 20:13:29 26/01/2021

  Năm 2020

  CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III.2020 08:49:29 29/10/2020
  CBTT Báo cáo tài chính riêng Quý III.2020 08:39:31 29/10/2020
  Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2020 đã soát xét 15:39:30 20/08/2020
  Báo cáo tài chính riêng bán niên 2020 đã soát xét 15:07:15 20/08/2020
  Giải trình biến động lợi nhuận quý II. 2020 14:39:23 23/07/2020
  Báo cáo tài chính hợp nhất quý II. 2020 14:36:13 23/07/2020
  2020 - BCTC riêng quý II 2020 14:03:11 23/07/2020
  Giải trình biến động lợi nhuận quý I. 2020 14:43:29 27/04/2020
  Báo cáo tài chính hợp nhất quý I. 2020 14:30:56 27/04/2020
  2020 - BCTC riêng quý I 2020 13:30:26 23/04/2020
  2019 - BCTC KIỂM TOÁN HỢP NHẤT 12:15:11 27/03/2020
  2019 - BCTC KIỂM TOÁN RIÊNG 11:30:13 27/03/2020
  2020 - CV gia hạn thời gian Công bố thông tin 15:56:32 19/03/2020

   

  Năm 2019

  2019 - Giải trình Biến động lợi nhuận
  2019 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4. 2019
  2019 - BCTC RIÊNG QUÝ 4/ 2019
  2019 - Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2019
  2019 - BCTC THIBIDI RIENG- QUY 3/2019
  2019 - BCTC THIBIDI RIENG-GIUA NIEN DO 2019
  2019 - BCTC THIBIDI HOP NHAT-GIUA NIEN DO 2019
  2019-Giai trinh bien dong LN-Q2.2019
  2019-BCTC THIBIDI RIENG QUY 2 (Chua kiem toan)
  2019-BCTC THIBIDI HOP NHAT QUY 2 (Chua kiem toan)
  2019-CBTT 10_Vv gia han thoi gian CB BCTC
  THIBIDI - 2019-BCTC THIBIDI HỢP NHẤT QUÝ 1.2019
  2019-Giai trinh bien dong LN-BCTC Quy 1.2019
  2019-BCTC THIBIDI RIENG QUY 1
  2019-Giai trinh bien dong LN BCTC RIENG 2018             

   

   

  Năm 2018

  - 2018-BCTC THIBIDI HỢP NHẤT
  - THIBIDI - BCTC NĂM 2018
  - 2018-BCTC QUY 4_2018 HOP NHAT (Chua soat xet)
  - 2018-BCTC QUY 4_2018 RIENG (Chua soat xet)
  - 2018-BCTC QUY 4_2018 HOP NHAT (Chua soat xet)
  - 2018-BCTC QUY 4_2018 RIENG (Chua soat xet)
  - Giải trình biến động lợi nhuận Quý III năm 2018
  - Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 (chưa soát sét)
  - Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018 (soát sét)
  - Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 (chưa soát sét)
  - Giải trình biến động lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2018
  - Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018 (chưa soát sét)
  - Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 (chưa soát sét)
  - Phân tích biến động lợi nhuận năm Q1.2018

   

   

  Năm 2017

  Báo cáo tài chính năm 2017
  Phân tích biến động lợi nhuận năm 2017
  - Báo cáo tài chính năm 2017 (chưa soát sét )
  Báo cáo tài chính Quý IV (chưa soát sét )
  Báo cáo tài chính Quý III (chưa soát sét )
  - Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 (đã soát sét )
  - Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 (chưa soát sét )
  - Báo cáo tài chính Quý II năm 2017 (chưa soát sét)
  - Báo cáo tài chính Quý I năm 2017

   

   

  Năm 2016

  - Báo cáo tài chính năm 2016
  - Giải trình biến động lợi nhuận 
  - Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016 
  - Báo cáo tài chính Hợp nhất 9 tháng năm 2016 
  - Báo cáo tài chính Quý III năm 2016 
  - Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2016 
  - Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2016 
  - Báo cáo tài chính Quý I năm 2016 

  Năm 2015 
  - Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc năm tài chính năm 2015 
  - Báo cáo tài chính năm 2015 
  - Báo cáo kết quả kinh doanh giữa niên độ ngày 30/9/2015 
  - Báo cáo tài chính Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015 
  - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 
  - Báo cáo tài chính Quý I năm 2015 

  Năm 2014 
  - Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014. 
  - Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 
  - Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 09 năm 2014. 
  - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014. 

  Năm 2013 
  - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013. 
  - Báo cáo tài chính năm 2013. 
  - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013. 

  Năm 2012  
  - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012. 
  - Báo cáo tài chính năm 2012. 
  - Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2012. 

  Năm 2011 
  - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011. 
  - Báo cáo tài chính năm 2011. 

  Năm 2010. 
  - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010. 
  - Báo cáo tài chính năm 2010. 

  Năm 2009 
  - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009. 
  - Báo cáo tài chính năm 2009. 

  Năm 2008 
  - Báo cáo tài chính năm 2008. 

 • - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Tải về Xem chi tiết    
 • - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 Tải về Xem chi tiết    
 • - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 Tải về Xem chi tiết    
 • - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Tải về Xem chi tiết    
 • - Báo cáo thường niên năm 2016. Tải về Xem chi tiết    
 • - Báo cáo thường niên năm 2013. Tải về Xem chi tiết    
 • - Báo cáo thường niên năm 2014. Tải về Xem chi tiết    


Đối tác

Hỗ trợ khách hàng
+84.251.3836276