• - BÁO CÁO QUẢN TRỊ

  BÁO CÁO NĂM 2022:

  THIBIDI - Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022
  THIBIDI - Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022
  THIBIDI - Bản cung cấp thông tin về Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

  BÁO CÁO NĂM 2021:

  THIBIDI - Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021
  THIBIDI - Bản cung cấp thông tin tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021
  THIBIDI - Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

   

  BÁO CÁO NĂM 2020:

  THIBIDI - Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020
  THIBIDI - Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2020
  THIBIDI - Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu công ty cổ phần thiết bị điện
  THIBIDI - THIBIDI ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020
  THIBIDI - Bản cung cấp thông tin quản trị công ty, 6 tháng đầu năm 2020
  THIBIDI - Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2020
  THIBIDI - QĐ xử phạt vi phạm hành chính của cục Thuế tỉnh Đồng Nai
  THIBIDI - Thay đổi mô hình quản trị tại THIBIDI                                                   

   

  BÁO CÁO NĂM 2019:

  THIBIDI - Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2019
  THIBIDI - Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty - Kỳ báo cáo 2019
  THIBIDI - Báo cáo thường niên 2018
  THIBIDI - Quyết định Cục Thuế_2492-28.12.2017
  THIBIDI - Công văn giải trình chậm CBTT Quyết định Thuế 2492-28.12.2017

   

  BÁO CÁO NĂM 2018:

  1. Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018    
  2. Bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty  6 tháng đầu năm 2018

   

  BÁO CÁO NĂM 2017:

  1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017
  2. Báo cáo tình hình quản trị Công ty  6 tháng đầu năm 2017

   

  BÁO CÁO NĂM 2016:

   1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016 

   2. Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016 

  BÁO CÁO NĂM 2015:

  1.Báo cáo quản trị Công ty năm 2015 

  2. Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015 

  BÁO CÁO NĂM 2014:

  1. Báo cáo quản trị Công ty năm 2014. 

  2. Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014. 
  BÁO CÁO NĂM 2013:
  1. Báo cáo quản trị Công ty năm 2013. 

  BÁO CÁO NĂM 2012:
  1. Báo cáo quản trị Công ty năm 2012. 

 • - NGHỊ QUYẾT - BIÊN BẢN HỌP QĐQT.

  Năm 2020

   

  - THIBIDI - NQ - Phiên họp số 03.2020 17:40:20 16/07/2020
  - THIBIDI - NQ - Cầm cố cổ phần - CKS 15:33:49 27/03/2020
  - THIBIDI - 2020-CBTT Nghị quyết phiên họp số 01.2020 17:29:45 13/03/2020

  Năm 2019

   

  - THIBIDI - 2019-Nghi quyet 12_HDQT_QD DDVP TP.HCM
  - THIBIDI - Đính kèm công bố thông tin về chi tiết phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019                
  - THIBIDI - Công bố thông tin về chi tiết phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019      
  -  Nghị quyết số 01-Phát hành trái phiếu riêng lẻ ngày 30/01/2019
  -  THIBIDI - Tóm tắt số cổ đông của công ty ngày 29/01/2019
  -  THIBIDI - Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty ngày 29/01/2019
  -  THIBIDI - Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018 ngày 29/01/2019

   

  Năm 2018

  -  Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐQT ngày 20/11/2018 của HĐQT 

  -  Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐQT ngày 14/11/2018 của HĐQT 

  -  Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐQT ngày 17/01/2018 của HĐQT 

  -  Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐQT ngày 06/03/2018 của HĐQT 

   

  Năm 2017
   -  Công bố thông tin ngày 06/01/2017  
   -  Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐQT ngày 05/01/2016 của HĐQT 
   -  Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐQT ngày 01/11/2017 của HĐQT 
   
  Năm 2016
    - Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐQT ngày 23/11/2016 của HĐQT 
    -  Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐQT ngày 07/7/2016 của HĐQT 
    - Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐQT ngày 07/7/2016 của HĐQT 
    - Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐQT ngày 07/7/2016 của HĐQT 
    - Nghị quyết số 10/2016/HĐQT ngày 07/6/2016 của HĐQT  
    - Nghị quyết số 08/2016/HĐQT ngày 26/5/2016 của HĐQT 
   
  Năm 2015
    - Biên bản họp HĐQT ngày 25/12/2015
    - Nghị quyết ngày 28/12/2015 của HĐQT
    - Nghị quyết số 15 ngày 25/12/2015 của HĐQT Công ty
    - Nghị quyết số 01 của HĐQT Công ty
    - Nghị quyết 02 của HĐQT Công ty
    - Nghị quyết 03 của HĐQT Công ty
    - Nghị quyết 04 của HĐQT Công ty
    - Nghị quyết 05 của HĐQT Công ty
    - Biên bản 08 của HĐQT Công ty
    - Nghị quyết 09 của HĐQT Công ty
    - Nghị quyết 10 của HĐQT Công ty
    - Biên bản 12 của HĐQT Công ty
    - Biên bản họp HĐQT số 13 ngày 12/7/2015  
    - Nghị quyết HĐQT số 12 ngày 23/7/2015  Đối tác

Hỗ trợ khách hàng
+84.251.3836276