• - Thông báo Tải về Xem chi tiết    

  THÔNG BÁO NĂM 2023:

  CBTT - Báo cáo kết quả mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn Download 13:40 - 15/09/2023
  CBTT - Báo cáo kết quả mua lại một phần trái phiếu trước hạn Download 11:00 - 06/09/2023
  CBTT - Báo cáo kết quả Chào mua công khai cổ phiếu Tổng CTy TBĐ Đông Anh Download 15:00 - 05/09/2023
  CBTT - Công bố thông tin về đợt mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn Download 15:00 - 31/08/2023
  CBTT - Tình hình trái phiếu 6 tháng đầu năm 2023 Download 16:20 - 29/08/2023
  CBTT - Mua lại một phần trái phiếu trước hạn Download 15:20 - 23/08/2023
  CBTT - Công ty cổ phần Điện lực Gelex thông báo điều chỉnh địa điểm/cách thức mua lại cổ phiếu THIBIDI Download 15:20 - 14/08/2023
  CBTT - Thông báo về việc Công ty cổ phần Thiết bị điện quản lý cổ đông kể từ ngày 16/08/2023 Download 15:20 - 14/08/2023
  CBTT - THIBIDI thông báo chào mua công khai cổ phiếu Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh - CTCP Download 14:30 - 12/07/2023
  CBTT - THIBIDI công bố thông tin chào mua công khai cổ phiếu Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh - CTCP Download 14:30 - 12/07/2023
  CBTT - Công ty cổ phần Điện lực Gelex thông báo về việc cam kết mua lại cổ phiếu THIBIDI Download 19:30 - 10/07/2023
  CBTT - Công ty THIBIDI ủy quyền cho Công ty cổ phần Chứng khoán FPT thực hiện quản lý cổ đông và chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty Download 19:00 - 10/07/2023
  CBTT - Thông báo 1768/TB-VSD của Trung tâm lưu ký Chứng khoán VN về việc hủy đăng ký chứng khoán của THIBIDI tại VSD Download 16:30 - 04/07/2023
  CBTT - Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh phương án chào mua công khai cổ phiếu của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần Download 13:30 - 23/06/2023
  CBTT - Nghị quyết của HĐQT về việc thực hiện CMCK và phê duyệt phương án CMCK cổ phiếu của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần. Download 11:30 - 20/06/2023
  CBTT - Ngày 05/06/2023 Công ty cổ phần Thiết bị điện nhận được đơn xin chấm dứt HĐLĐ của Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Tổng Giám đốc Công ty Download 12:45 - 05/06/2023
  CBTT - UBCKNN dừng xem xét hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP của Công ty cổ phần Thiết bị điện Download 14:45 - 01/06/2023
  CBTT - CV 904/SGDHCM-NY, QĐ 238/QĐ-SGDHCM ngày 29/05/2023 của Sở GDCKHCM về việc hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu THI và ngày giao dịch cuối cùng là ngày 28/06/2023 Download 11:30 - 30/05/2023
  CBTT - CV 882/SGDHCM-NY ngày 24/05/2023 của Sở GDCKHCM về việc hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu THI Download 16:30 - 24/05/2023
   CBTT - Công ty cổ phần Thiết bị điện đã nhận được Công văn số 2737/UBCK-GSĐC ngày 17/05/2023 của UBCKNN về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Download 09:30 - 22/05/2023
  CBTT - Tóm tắt sổ cổ đông của Công ty tại ngày 12/05/2023 Download 16:00 - 12/05/2023
  CBTT - Nghị quyết của HĐQT về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Thiết bị điện tại Thành phố Hồ Chí Minh Download 16:00 - 11/05/2023
  CBTT - Nghị quyết của HĐQT số 18/2023/NQ-HĐQT ngày 08/05/2023 về việc gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ chào mua công khai cổ phiếu của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (EEMC) đến ngày 30/06/2023 Download 15:00 - 08/05/2023
  CBTT - Thông báo số 810/TB-SGDHCM ngày 04/05/2023 của Sở GDCKHCM về ngày đăng ký cuối cùng để THIBIDI chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền. Download 14:00 - 08/05/2023
  CBTT - Công ty cổ phần Điện lực Gelex báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu THIBIDI Download 11:00 - 28/04/2023
  CBTT - Thông báo về việc chi cổ tức năm 2022 Download 17:00 - 25/04/2023
  CBTT - Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2022 Download 17:00 - 25/04/2023
  CBTT - Công ty cổ phần Điện lực Gelex thông báo về việc giao dịch cổ phiếu THIBIDI Download 18:00 - 18/04/2023
  CBTT - Thông báo thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 Download 18:00 - 17/04/2023
  CBTT - Biên bản họp BKS về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thiết bị điện nhiệm kỳ 2021- 2026. Download 18:00 - 17/04/2023
  CBTT - Biên bản họp HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị điện nhiệm kỳ 2019-2024 Download 18:00 - 17/04/2023
  CBTT - Nghị quyết của HĐQT về việc sửa đổi tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 Download 11:45 - 14/04/2023
  CBTT - Bổ sung về Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu đã được kiểm toán Download 12:45 - 10/04/2023
  CBTT - Đính chính báo cáo thường niên năm 2022 Download 08:00 - 01/04/2023
  CBTT - Đơn từ nhiệm của Ông Đỗ Duy Hưng - Thành viên HĐQT Download 08:00 - 24/03/2023
  CBTT - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu NCLQ của NNB (Ông Phan Ngọc Thảo) Download 08:00 - 23/03/2023
  CBTT - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu NCLQ của NNB (Ông Nguyễn Văn Hiếu) Download 14:40 - 22/03/2023
  CBTT - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Ông Nguyễn Trọng Trung) Download 14:15 - 22/03/2023
  CBTT - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Ông Phan Ngọc Thảo) Download 11:00 - 22/03/2023
  CBTT - Thông báo gửi Quý cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 Download 13:52 - 21/03/2023
  CBTT - Thông báo số 166/2023/CV-TBĐ về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 Download 13:51 - 21/03/2023
  CBTT - NQ của HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 Download 13:50 - 21/03/2023
  CBTT - Đơn từ nhiệm của Bà Phạm Thị Minh Cúc - Thành viên Ban Kiểm soát Download 11:11 - 21/03/2023
  CBTT - Đơn từ nhiệm của Ông Phan Ngọc Thảo - CT HĐQT, Ông Cao Hoàng Phát - TV HĐQT Download 10:45 - 16/03/2023
  CBTT - Thông báo giao dịch CP người có liên quan của NNB (NNB của Ông Phan Ngọc Thảo) Download 09:00 - 16/03/2023
  CBTT - Thông báo giao dịch CP của NNB (Ông Phan Ngọc Thảo) Download 09:00 - 16/03/2023
  CBTT - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Download 15:00 - 15/03/2023
  CBTT - Báo cáo định kỳ tình hình trái phiếu năm 2022 Download 15:50 - 10/03/2023
  CBTT - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Download 14:50 - 10/03/2023
  CBTT - Nghị quyết của HĐQT về việc thực hiện chào mua công khai và phê duyệt phương án chào mua công khai cổ phiếu của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần. Download 20:00 - 09/03/2023
  CBTT - Thông báo số 312/TB-SGDHCM ngày 01/03/2023 của Sở GDCKHCM về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2023 của THIBIDI. Download 10:45 - 07/03/2023
  CBTT - Kết quả đợt chào mua công khai cổ phiếu THI của Công ty CP Điện lực Gelex Download 12:00 - 02/03/2023
  CBTT - Kết quả mua lại một phần trái phiếu trước hạn Download 11:00 - 02/03/2023
  CBTT - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ TN 2023 Công ty cổ phần Thiết bị điện. Download 14:00 - 24/02/2023
  CBTT - NQ của HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thiết bị điện Download 12:00 - 24/02/2023
  CBTT - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Download 10:00 - 21/02/2023
  CBTT - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Download 10:00 - 21/02/2023
  CBTT - Về đợt mua lại một phầi trái phiếu trước hạn Download 10:00 - 10/02/2023
  CBTT - NQ của HĐQT về việc thông qua việc mua lại một phần Trái phiếu trước hạn và phương án mua lại một phần Trái phiếu trước hạn Download 10:10 - 07/02/2023
  CBTT - BBKP lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và NQ của ĐHĐCĐ về việc chấm dứt hiệu lực của việc Công ty Cổ phần Điện lực GELEX được mua/nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của THIBIDI tại EEMC Download 15:00 - 18/01/2023
  CBTT - Tóm tắt sổ cổ đông của Công ty tại ngày 30/12/2022 Download 07:10 - 13/01/2023
  CBTT - Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn định kỳ. Download 12:10 - 12/01/2023
  CBTT - Công ty THIBIDI đã nhận được thông báo chào mua công khai cổ phiếu THI (kèm theo VB chấp thuận của UBCKNN). Download 09:00 - 11/01/2023

   

  THÔNG BÁO NĂM 2022:

  CBTT - Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thông qua giao dịch với Người có liên quan năm 2023. Download 22:00 - 30/12/2022
  CBTT - NQ của HĐQT về việc Thông qua tài liệu xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản và nhân sự kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Download 17:00 - 30/12/2022
  CBTT - Quyết định số 5065/QĐ-CTDON-KDT ngày 21/12/2022 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước và Quyết định số 2998/QĐ-CTDON ngày 19/12/2022 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty cổ phần Thiết bị điện.  Download 17:00 - 23/12/2022
  CBTT - Thông báo số 2221/TB-SGDHCM ngày 14/12/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM về ngày đăng ký cuối cùng. Download 15:00 - 20/12/2022
  CBTT - Thông báo chốt danh sách cổ đông bằng văn bản. Download 16:00 - 9/12/2022
  CBTT - Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐQT của HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Download 16:00 - 9/12/2022
  CBTT - Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ. Download 13:05 - 05/12/2022
  CBTT - Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, cấp lần đầu ngày 29/11/2022 Download 14:00 - 02/12/2022
  CBTT - Nghị quyết của HĐQT về việc thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thiết bị điện - Ông Phạm Ngọc Bích Download 12:40 - 14/11/2022
  CBTT - Ý kiến của HĐQT đối với việc chào mua công khai cổ phiếu THI của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Gelex. Download 13:20 - 02/11/2022
  CBTT - Đơn từ nhiệm của Phó Tổng Giám đốc THIBIDI - Ông Phạm Ngọc Bích. Download 11:00 - 31/10/2022
  CBTT - Thông báo nhận được hồ sơ chào mua công khai của Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex. Download 15:30 - 26/10/2022

  CBTT - Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 10/10/2022.

   

  Download 09:50 - 13/10/2022

  CBTT - Thay đổi giấy chứng nhận ĐKKD lần thứ 9 cấp ngày 10/10/2022. Download 09:50 - 13/10/2022
  CBTT - Bổ sung thông tin tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát trong BCTC riêng và hợp nhất năm 2021 Download 13:52- 12/10/2022
  CBTT - Miễn nhiệm và bổ nhiệm TGĐ Công ty CP Thiết bị điện. Download 12:30- 06/10/2022
  CBTT - Miễn nhiệm và bầu chủ tịch HĐQT Công ty CP Thiết bị điện. Download 12:30 - 06/10/2022
  CBTT - Đơn từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thiết bị điện - Ông Nguyễn Trọng Trung. Download 09:20 - 05/10/2022
  CBTT - Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính Kế toán kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thiết bị điện. Download 14:08 - 29/09/2022 
  CBTT - Đơn từ nhiệm của Tổng Giám đốc Công ty CP Thiết bị điện - Ông Cao Hoàng Phát. Download 12:28 - 27/09/2022
  CBTT - Đính chính Báo cáo tình hình trái phiếu 6 tháng năm 2022. Download 13:28 - 22/08/2022
  CBTT - Báo cáo tình hình trái phiếu 6 tháng năm 2022 Download 14:00 - 18/08/2022
  CBTT - Thông báo về việc công khai thông tin môi trường Download 14:00 - 29/07/2022
  CBTT - Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua Quy chế Công bố thông tin. Download 15:00 - 14/07/2022
  CBTT - Thông báo về việc ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Download 13:40 - 12/07/2022
  CBTT - NQ của HĐQT về việc thành lập Ban KTNB, bổ nhiệm Trưởng ban KTNB, thông qua quy chế KTNB. Download 12:22 - 01/07/2022
  CBTT - Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022 của THIBIDI.  Download 15:00 - 22/06/2022
  CBTT - Thông báo về việc thay đổi địa chỉ liên hệ Công ty CP Thiết bị điện. Download 13:00 - 21/06/2022
  CBTT - Ông Phạm Đăng Trình - Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng làm Người được ủy quyền công bố thông tin của THIBIDI kể từ ngày 13/06/2022. Download 10:40 - 13/06/2022
  CBTT - Từ ngày 10/06/2022, Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị điện Đông Anh không còn là Công ty con của Công ty Cổ phần Thiết bị điện. Download 15:00 - 10/06/2022
  CBTT - Thông báo về việc thay đổi mô hình Công ty và loại Báo cáo tài chính. Download 15:00 - 10/06/2022
  CBTT - Nghị quyết của HĐQT về việc Thôi nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị điện. Download 22:00 - 24/05/2022
  CBTT - Nghị quyết của HĐQT về việc Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị điện. Download 22:00 - 24/05/2022
  CBTT - Đơn từ nhiệm Phó TGĐ THIBIDI Download 15:00 - 24/05/2022
  CBTT - Đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thiết bị điện - Ông Phan Ngọc Thảo Download 11:00 - 20/05/2022
  CBTT - Công ty CP Thiết bị điện Gelex Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của THIBIDI Download 19:45 - 05/05/2022
  CBTT - Tóm tắt sổ cổ đông của Công ty tại ngày 27/04/2022 Download 19:15 - 05/05/2022
  CBTT - Báo cáo định kỳ trái phiếu năm 2021 Download 11:45 - 29/04/2022
  CBTT - Quyết định số 686/QĐ-CTDON ngày 20/04/2022 của Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai Download 11:45 - 21/04/2022
  CBTT - Công ty CP Thiết bị điện Gelex thông báo về việc giao dịch cổ phiếu THIBIDI Download 11:45 - 21/04/2022
  CBTT - Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Thiết bị điện là 49% Download 14:15 - 18/04/2022

  CBTT - Thông báo về việc chi cổ tức năm 2021

  Download 16:10 - 13/04/2022

  CBTT - Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho các cổ đông

  Download 16:10 - 13/04/2022

  CBTT - Thông báo số 350/2022/TB - HĐQT ngày 13/04/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

  Download 16:10 - 13/04/2022

  CBTT - Thông báo thay đổi nhân sự - Thành viên Ban kiểm soát

  Download 21:17 - 08/04/2022

  CBTT - Miễn nhiệm Kế toán trưởng, Giám đốc Kinh doanh THIBIDI. Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng THIBID

  Download 08:45 - 01/04/2022

  CBTT - Điều chỉnh bổ sung Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV.2021 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

  Download 12:30 - 23/03/2022

  CBTT - Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị, và Ban kiểm soát Download 12:30 - 17/03/2022
  CBTT - Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị Download 11:00 - 16/03/2022
  CBTT - Tóm tắt sổ cổ đông của Công ty tại ngày 08/03/2022 Download 11:00 - 16/03/2022
  CBTT - NQ của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2022 và CV gửi VSD chốt danh sách cổ đông Download 13:15 - 16/02/2022
  CBTT - NQ của HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2022 Download 13:15 - 16/02/2022
  CBTT - CV số 343/UBCK-QLCB của UBCKNN về việc báo cáo kết quả giao dịch bán CP Quỹ của THIBIDI Download 08:10 - 24/01/2022
  CBTT - Tóm tắt sổ cổ đông của công ty tại ngày 31/12/2021 để báo cáo về việc chốt danh sách năm 2021 Download 11:00 - 14/01/2022
  CBTT - Báo cáo về việc thay đổi CP có quyền biểu quyết đang lưu hành                      

  Download 14:30 - 12/01/2022

  CBTT - Kết quả phát hành trái phiếu Download 18:30 - 11/01/2022
  CBTT - Kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ (Nhà đầu tư) Download 18:30 - 11/01/2022
  CBTT - Báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ

  Download 18:30 - 11/01/2022

  CBTT - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

  Download 18:30 - 11/01/2022

  THÔNG BÁO NĂM 2021:

  CBTT - Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan năm 2022 Download 8:30 - 31/12/2021
  CBTT - Thông báo về việc phát hành trái phiếu của Công ty CP Thiết bị điện Download 18:00 - 30/12/2021
  CBTT - Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành và việc phát hành trái phiếu riêng lẻ Download 18:00 - 30/12/2021
  CBTT - Tóm tắt sổ cổ đông của công ty tại ngày 17/12/2021 Download 15:50 - 28/12/2021
  CBTT - Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua KHSXKD riêng năm 2022  Download 13:25 - 21/12/2021
  CBTT - Giao dịch bán cổ phiếu quỹ Download 10:00 - 16/12/2021
  CBTT - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Download 9:05 - 15/12/2021
  CBTT - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Download 9:05 - 15/12/2021
  CBTT - Nghị quyết của HĐQT về việc dừng chào mua công khai cổ phiếu TBD và thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 cho các cổ đông Download 14:28 - 29/11/2021
  CBTT - Thông báo về việc chi cổ tức năm 2020 Download 14:28 - 29/11/2021

  CBTT - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 

  Download 11:28 - 19/11/2021
  CBTT - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ Download 14:05 - 12/11/2021
  CBTT - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Download 19:35 - 11/11/2021
  CBTT - Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của THIBIDI Download 13:35 - 08/11/2021
  CBTT - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Download 21:15 - 05/11/2021
  CBTT - Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ Download 14:50 - 27/10/2021
  CBTT - Nghị quyết của HĐQT về việc hoãn chi trả cổ tức năm 2020 của THIBIDI Download 17:30 - 12/10/2021
  CBTT - Công ty cổ phần Thiết bị điện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Download 19:10 - 08/10/2021
  CBTT - Công ty cổ phần Thiết bị điện thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Download 19:10 - 08/10/2021
  CBTT - Ông Cao Hoàng Phát là Người thực hiện CBTT của Công ty CP Thiết bị điện kể từ ngày 01/10/2021 Download 18:20 - 01/10/2021
  CBTT - Miễn nhiệm và bầu chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thiết bị điện Download 14:10 - 27/09/2021
  CBTT - Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị điện Download 14:10 - 27/09/2021
  CBTT - Ngày 22/09/2021 Công ty CP Thiết bị điện nhận được Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty. Download 17:45 - 23/09/2021
  CBTT - Ngày 22/09/2021 Công ty CP Thiết bị điện nhận được Đơn từ nhiệm của ông Phan Ngọc Thảo – TGĐ Công ty Download 17:45 - 23/09/2021
  CBTT - Thông báo của SGDCK TP. HCM về ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE của cổ phiếu chuyển giao dịch Công ty CP Thiết bị điện Download 14:20 - 26/08/2021
  CBTT - TB số 2729/TB - SGDHN của SGDCKHN về việc chuyển giao dịch trở lại cổ phiếu của THIBIDI về HOSE Download 10:10 - 24/08/2021
  CBTT - Nghị quyết của HĐQT về việc chuyển giao dịch trở lại cổ phiếu của THIBIDI về SGDCK TP.HCM Download 10:50 - 23/08/2021
  CBTT- CV số 1360/SGDHN-QLNY của SGDCKHN về việc chuyển giao dịch trở lại cổ phiếu của THIBIDI về HOSE Download 16:30 - 20/08/2021
  CBTT - Báo cáo tình hình trái phiếu 6 tháng đầu năm 2021 Download 16:30 - 18/08/2021
  CBTT - Nghị quyết của HĐQT về việc chào mua công khai cổ phiếu EEMC và lựa chọn CT CPCK VIX làm đơn vị tư vấn và đại lý thực hiện chào mua công khai Download 13:25 - 09/08/2021
  CBTT - Công ty cổ phần Thiết bị điện tái cơ cấu một phần khoản đầu tư mua cổ phần Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP (EEMC) Download 11:25 - 30/07/2021
  CBTT - Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 7 do Sở KH&ĐT Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 23/04/2021 Download 11:25 - 19/07/2021
  CBTT - Về việc ký hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte VN kiểm toán BCTC năm 2021

   Download 14:45 - 05/07/2021

  CBTT - Bãi bỏ Ban kiểm toán nội bộ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ; Miễn nhiệm vị trí Trưởng ban kiểm toán nội bộ - trực thuộc Hội đồng quản trị của Bà Trần Thị Thu kể từ ngày 24/06/2021

  Download   9:40 -

  24/06/2021

  CBTT - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ

  Download 10:15 -

  03/06/2021

  CBTT -  Báo cáo tình hình trái phiếu năm 2020

  Download 10:15 -

  25/05/2021

  CBTT - Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu chuyển giao dịch MCK THI của SGDCK Hà Nội

  Download 10:15 -

  25/05/2021

  CBTT - Thông tin công ty, người phụ trách CBTT, ngày giao dịch cuối cùng tại HOSE và ngày chuyển sàn giao dịch của Công ty CP Thiết bị điện

  Download 17:45 -

  18/05/2021

  CBTT - Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán của THI từ HOSE sang HNX và Công văn chuyển sàn giao dịch - Mã chứng khoán THI của Trung tâm lưu ký chứng khoán VN - CN TP HCM

  Download 13:45 -

  17/05/2021

  CBTT - Thông báo về việc chuyển giao dịch Cổ phiếu từ Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM

  Download 14:05 -

  13/05/2021

  CBTT - Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ

  Download 14:15 -

  23/04/2021

  CBTT - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ

  Download 14:15 -

  23/04/2021

  CBTT - Bổ sung thông tin thù lao, tiền lương HĐQT và BĐH trong BCTC năm 2020 đã kiểm toán

  Download   9:25 -

  15/04/2021

  CBTT - Tóm tắt sổ cổ đông của công ty tại ngày 02 tháng 04 năm 2021

  Download 15:25 -

  14/04/2021

  CBTT - Thông báo GDCP người có liên quan người nội bộ KS

  Download 11:10 -

  22/03/2021

  CBTT - Báo cáo KQ GDCP người có liên quan người nội bộ KS

  Download 11:10 -

  22/03/2021

  CBTT - Nghị quyết của HĐQT về ĐHĐCĐTN năm 2021 và CV gửi VSD chốt danh sách cổ đông

  Download 19:00 -

  17/03/2021

  CBTT - NQ thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2021

  Download 14:20 -

  12/03/2021

  CBTT - Thông báo giao dịch CP người có liên quan của NNB

  Download 10:23 -

  03/02/2021

  CBTT -  Báo cáo giao dịch CP của người có liên quan của NNB

  Download 10:22 -

  03/02/2021

  CBTT - Giải trình biến động lợi nhuận Quý IV.2020

  Download 14:40 -

  01/02/2021

  CBTT - Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp

  Download 8:55 -

  27/01/2021

  CBTT - Tóm tắt sổ cổ đông của công ty tại ngày 31/12/2020

  Download 16:10 -

  13/01/2021

  CBTT - Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh và chuyển nhượng diện tích đất dự án KCN Long Đức

  Download 10:45 -

  04/01/2021

   

  THÔNG BÁO NĂM 2020:

   

  CBTT- QĐ Thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Cty CP Thiết bị điện

  Download 10:35 -

  31/12/2020

  CBTT- Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ

  Download 14:40 -

  24/12/2020

  CBTT- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ

  Download 14:40 -

  24/12/2020

  CBTT- QĐ Thông qua giao dịch với các bên có liên quan

  Download 17:21 -

  11/12/2020

  CBTT Danh sách cổ đông NN, CĐCL, CĐL và CPQ

  Download 10:59 -

  03/12/2020

  CBTT - Thông báo giao dịch CP người có liên quan của người nội bộ_Cao Hoàng Tấn

  Download 14:59 -

  19/11/2020

  CBTT - Báo cáo kết quả giao dịch CP người có liên quan của người nội bộ_Cao Hoàng Tấn

  Download 09:45 -

  19/11/2020

  CBTT_Đính chính Báo cáo KQGD CP người có liên quan của người nội bộ

  Download 14:15 -

  09/11/2020

  CBTT - Tóm tắt sổ cổ đông của công ty tại ngày 13.10.2020

  Download 09:59 -

  22/10/2020

  CBTT - Báo cáo kết quả giao dịch CP người có liên quan của người nội bộ_Phạm Ngọc Bích

  Download 15:31 -

  20/10/2020

  CBTT - Báo cáo kết quả giao dịch CP người có liên quan của người nội bộ_Phan Thị Hồng Thu

  Download 10:30 -

  20/10/2020

  CBTT - Thông báo giao dịch CP của người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng_ Cao Hoàng Tấn

  Download 12:30 -

  15/10/2020

  CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng_ Cao Hoàng Tấn

  Download 12:15 -

  15/10/2020

  CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng_Nguyễn Văn Hiếu

  Download 10:55 -

  12/10/2020

  CBTT - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng_Cao Hoàng Phát

  Download 21:19 -

  09/10/2020

  CBTT - Công văn chi trả cổ tức còn lại 2019 chậm 5 ngày so với quy định

  Download 17:55 -

  08/10/2020

  CBTT - NQ của HĐQT về việc chia cổ tức còn lại bằng tiền năm 2019

  Download 16:15 -

  30/09/2020

  Thông báo về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2019

  Download 15:49 -

  30/09/2020

  CBTT - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

  Download 16:59 -

  15/09/2020

  CBTT - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

  Download 15:03 -

  15/09/2020

  THIBIDI - Thông báo giao dịch CP THI của Cty CP TBĐ Gelex

  Download 13:23 -

  09/09/2020

  CBTT - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội bộ

  Download 12:55 -

  09/09/2020

  CBTT - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

  Download 15:59 -

  08/09/2020

  Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc THIBIDI

  Download 10:41 -

  30/07/2020

  Bổ nhiệm Giám đốc Kỹ thuật

  Download 10:36 -

  30/07/2020

  Miễn nhiệm chức danh kiêm nhiệm Giám đốc Kỹ thuật THIBIDI

  Download 10:18 -

  30/07/2020

  CBTT_SGDHCM-09 Tóm tắt sổ cổ đông ngày 29.05.2020

  Download 15:13 -

  09/06/2020

  CBTT_SGDHCM-04 Danh sách cổ đông nhà nước và cổ phiếu quỹ

  Download 14:56 -

  09/06/2020

  CBTT- Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, không còn là cổ đông lớn

  Download 14:26 -

  21/05/2020

  CBTT Tóm tắt số cổ đông của công ty ngày 03.04.2020

  Download 14:41 -

  16/04/2020

  QĐ miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ

  Download 15:50 -

  25/03/2020

  QĐ bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ-đính kèm sơ yếu lí lịch

  Download 15:40 -

  25/03/2020

  CBTT - Đơn từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ

  Download 15:29 -

  25/03/2020

  HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2020

  Download 09:45 -

  17/03/2020

  THIBIDI - BÁO CÁO TRÁI PHIẾU - KÝ SỐ

  Download 15:08 -

  19/02/2020

  CBTT_TOM TAT SO CO DONG_SGDHCM_09_31.12.19

  Download 10:58 -

  13/01/2020

   

  THÔNG BÁO NĂM 2019:

   

  3.3_CBTT_QD giao dich ben LQ_Thu ky cty_Web_2019

  Download 14:58 -

  25/12/2019

  2.3_CBTT_QD giao dich ben LQ_Thu ky cty_Web_2019

  Download 14:47 -

  25/12/2019

  1.3_CBTT_QD giao dich ben LQ_Thu ky cty_Web_2019

  Download 14:39 -

  25/12/2019

  CBTT_Thông báo giao dịch CP của người nội bộ

  Download 12:59 -

  24/12/2019

  2019_ SGDHCM_04 - 18.11.19

  Download 15:20 -

  04/12/2019

  2019_  Tom tat so co dong- Mau SGDHCM_09 - 18.11.19

  Download 15:45 -

  04/12/2019

  CBTT_Chi trả cổ tức lần 1-2019

  Download 11:20 -

  30/10/2019

  Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2019

  Download 10:35 -

  30/10/2019

  CBTT_Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc_SGDHCM-05

  Download 13:25 -

  15/10/2019

  CBTT_Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc - Nguyễn Thế Mỹ

  Download 13:23 -

  15/10/2019

  CBTT_Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc-TT155_PL03

  Download 13:18 -

  15/10/2019

  2019-BC dinh ky thanh toan TP

  Download 12:25 -

  30/07/2019

  2019-Bao cao quan tri 6T.2019_Mau CBTT-SGDHCM-03

  Download 10:59 -

  26/07/2019

  2019 - BC quan tri 6T-2019-TT155, (CBTT)

  Download 13:59 -

  25/07/2019

  2019 - BC dinh ky thanh toan TP

  Download 13:50 -

  25/07/2019

  2019 - Công Bố Thông Tin_QĐ Bổ Nhiệm Trưởng Ban KTNB

  Download 09:30 -

  05/07/2019

  2019 - Công Bố Thông Tin_Hợp Đồng Kiểm Toán 2019

  Download 14:30 -

  02/07/2019

  2019 - Tom tat so co dong-Mau SGDHCM-09_06.05.2019

  Download 09:27 -

  20/06/2019

  THIBIDI-2019-Nghi quyet 07_Dau tu CP TCty EEMC

  Download 10:27 -

  14/06/2019

  2019-Cập nhật thay đổi DS người nội bộ, người liên quan

  Download 10:45 -

  11/06/2019

  2019-Thong bao Chi tra Co tuc con lai - 2018

  Download 10:23 -

  23/05/2019

  2019-CBTT-Chi tra Co tuc con lai -2018

  Download 15:23 -

  21/05/2019

  2019-THIBIDI-BC GD CP cua NNB va NCLQ - Cao Hoang Tan

  Download 13:59 -

  21/05/2019

  2019-Bao cao ket qua giao dich CP_GELEX Electric

  Download 14:59 -

  03/05/2019

  2019-Tom tat so co dong-SGDHCM-09

  Download 11:45 -

  23/04/2019

  2019_CBTT.SGDHCM-05

  Download 11:26 -

  23/04/2019

  2019-THIBIDI - Bien ban-Nghi quyet_Bau CT HDQT

  Download 09:59 -

  17/04/2019

  2019-THIBIDI - Thong bao GD CP cua NNB va NCLQ - Cao Hoang Tan

  Download 10:59 -

  16/04/2019

  2019-5_CBTT 09_5.0_CBTT 09_Tai lieu, BB, NQ va Thong tin DHCD TN 2019

  Download 13:59 -

  12/04/2019

  2019-5_CBTT 09_5.1_Tai lieu DHCD TN 2019

  Download 14:10 -

  12/04/2019

  2019-5_CBTT 09_5.2_Bien ban DHCD TN 2019

  Download 14:17 -

  12/04/2019

  2019-5_CBTT 09_5.3_Nghi quyet DHCD TN 2019

  Download 14:30 -

  12/04/2019

  2019-5_CBTT 09_5.4_Thong tin Thanh vien BS HDQT-TT155

  Download 14:37 -

  12/04/2019

  2019- CBTT 08- Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị DHCD 2019

  Download 14:59 -

  09/04/2019

  2019- 3_Dự thảo tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

  Download 12:59 -

  01/04/2019

  2019-1_Thông báo tổ chức DHCD TN 2019

  Download 15:45 -

  28/03/2019

  2019-2_Thông báo đề cử - ứng viên HDQT

  Download 15:25 -

  28/03/2019

  2019-CBTT 07_Tu nhiem HDQT

  Download 14:25 -

  27/03/2019

  THIBIDI - Báo cáo giao dịch cổ phiếu THI

  Download 07:45 -

  25/03/2019

  2019 - CBTT 06 Báo cáo KQQ phát hành Trái phiếu riêng lẻ 2019

  Download 14:03 -

  07/03/2019

  2019 - CBTT 05 Thông báo NQ HĐQT về Tạm ứng Cổ tức lần 1 - 2018

  Download 14:03 -

  07/03/2019

  2019 - Thông báo tạm ứng cổ tức lần 1-2018

  Download 14:03 -

  07/03/2019

   


  THÔNG BÁO NĂM 2018:

   

  THIBIDI- Đề nghị cung cấp danh sách cổ đông 07.12.2018 Download 10:15 - 07/12/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Cao Hoàng Tấn Download 13:15 - 05/12/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Cao Hoàng Tấn Download 12:50 - 05/12/2018
  THIBIDI-Nghị quyết 14 - Mua lại cổ phiếu MEE Download 16:50 - 16/11/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Cao Hoàng Phát Download 11:50 - 02/11/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Cao Hoàng Tấn Download 13:50 - 31/10/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Nguyễn Văn Hiếu Download 13:45 - 31/10/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Trần Thị Thu Download 13:30 - 31/10/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Võ Thị Lan Anh Download 13:05 - 31/10/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Cao Hoàng Tấn Download 12:50 - 31/10/2018
  THIBIDI-Tóm tắt số cổ đông công ty tại thời điểm 15/10/2018 Download 12:30 - 29/10/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Nguyễn Đức Bình Download 12:30 - 26/10/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Phạm Ngọc Bích Download 15:10 - 22/10/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Phan Ngọc Thảo Download 14:59 - 22/10/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Phan Thị Hồng Thu Download 09:59 - 19/10/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Nguyễn Đức Trung Download 10:59 - 17/10/2018
  THIBIDI- Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Download 15:45 - 15/10/2018
  THIBIDI- Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu Download 15:25 - 15/10/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Nguyễn Văn Hiếu Download 14:55 - 01/10/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Cao Hoàng Phát Download 14:40 - 01/10/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Cao Hoàng Phát Download 14:30 - 01/10/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Cao Hoàng Tấn Download 10:30 - 27/09/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Cao Hoàng Tấn Download 10:10 - 27/09/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Võ Thị Lan Anh Download 09:59 - 27/09/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Trần Thị Thu Download 10:59 - 26/09/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Võ Thị Lan Anh Download 10:49 - 26/09/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Trần Thị Thu Download 10:44 - 26/09/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Cao Hoàng Đạt Download 10:34 - 26/09/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Nguyễn Văn Hiếu Download 15:35 - 20/09/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Phạm Ngọc Bích Download 09:35 - 18/09/2018
  Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ Download 14:09 - 17/09/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Nguyễn Đức Bình Download 14:09 - 17/09/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Phan Ngọc Thảo Download 14:59 - 13/09/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Phan Thị Hồng Thu Download 08:50 - 13/09/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Nguyễn Đức Trung Download 10:15 - 10/09/2018
  CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH MUA LẠI CỔ PHIẾU QUỸ Download 21:30 - 04/09/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Cao Hoàng Phát Download 14:40 - 28/08/2018
  Tóm tắt sổ cổ đông của công ty tại ngày 29/06/2018 để báo cáo về việc chốt danh sách chia cổ tức còn lại năm 2017 Download 12:30 - 23/08/2018
  Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ Download 15:30 - 22/08/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Võ Thị Lan Anh Download 15:00 - 22/08/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Trần Thị Thu Download 14:55 - 22/08/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Lê Chí Hòa Download 14:50 - 22/08/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Cao Hoàng Tấn Download 14:45 - 22/08/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Cao Hoàng Đạt Download 14:40 - 22/08/2018
  Nghị quyết HĐQT- CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN  Download 10:50 - 20/08/2018
  THIBIDI - CBTT về Hợp đồng Kiểm toán 2018 Download 10:11 - 24/07/2018
  Danh sách người nội bộ và những người có liên quan 6 tháng đầu năm 2018 Download 12:34 - 25/07/2018
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ Download 10:39 - 18/07/2018
  Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ Download 10:30 - 18/07/2018
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ Download 10:08 - 17/07/2018
  Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn ngày 16/07/2018 Download 09:43 - 17/07/2018
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Download 10:20 - 02/07/2018
  Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ Download 16:08 - 29/06/2018
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Download 09:18 - 06/06/2018
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Download 09:50 - 04/06/2018
  Thông báo chi trả cổ tức còn lại năm 2017 Download 14:11 - 08/05/2018
  Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn ngày 02/05/2018

   Download 11:15 - 02/05/2018

  Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn ngày 26/04/2018 Download 20:55 - 27/04/2018
  Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn ngày 17/04/2018 Download 07:56 - 18/04/2018
  Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Download 10:20 - 04/04/2018
  Hồ sơ chốt danh sách cổ đông và dự kiến thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2018 Download 17:17 - 09/03/2018
  Thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu CK của cổ đông lớn Download 15:24 - 16/03/2018
  Hồ sơ thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông Download 09:55 - 19/03/2018

   

  THÔNG BÁO NĂM 2017:

   -  Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ Download

   -  Thông báo thay đổi đường dẫn Website công ty Download

   -  Thông báo tạm ứng Cổ tức năm 2017 Download
   -   Công bố thông tin về việc Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty Download
   -  Thư mời hợp tác của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam - Gelex Download
   -  Công bố thông tin về Hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán A&C Download
   -  Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ Download
   - Thông báo niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh Download
       + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Download
       + Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện Download
       + Bản Cáo bạch Công ty cổ phần Thiết bị điện Download
       + Danh sách văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty Download
       + Báo cáo tài chính Quý I năm 2017 Download
       + Báo cáo tài chính năm 2016 Download
       + Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 Download
       + Báo cáo tài chính năm 2015 Download

  - Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2016 Download
       + Giấy Đề nghị chi tạm ứng cổ tức bằng chuyển khoản Download
       + Giấy Ủy quyền Download

  - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017  Download
       + Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Download
       + Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Download
       + Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Download

  - Thông báo về việc Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016  Download
       + Mẫu giấy Đề nghị chuyển khoản Download
       + Mẫu giấy Ủy quyền Download

   

  THÔNG BÁO NĂM 2016:  
  - Thông báo về việc Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016  Download
  - Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu Download
  - Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ Download
  - Công bố thông tin tháng 11/2016:Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Download
  -  Công bố thông tin tháng 8/2016:Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Download
  - Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hửu Download 
  - Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Download 
  - Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu  Download 
  -  Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015  Download 
             + Giấy đề nghị trả cổ tức bằng chuyển khoản Download
             + Giấy ủy quyền về việc lĩnh tiền cổ tức năm 2015 Download

   

  THÔNG BÁO NĂM 2015: 
    - Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng Download 
      (Bản cáo bạch Công ty cổ phần thiết bị điện - THIBIDI Download
       Giấy đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm Download
       Giấy chuyển nhượng quyền mua cổ phần Download  
    - Thông báo ngày 15/4/2015 về việc Thay đổi thành viên HĐQT và thành viên BKS Download 
    - Thông báo về việc chi cổ tức năm 2014 Download 
      (Giấy đề nghị chi trả cổ tức bằng chuyển khoản Download
    - Báo cáo thay đổi điều lệ theo thông tư 121/2012/TT-BTC Download 
    - Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. Download
    - Thông báo về việc bầu thay thế 1 thành viên Ban kiểm soát, Nhiệm kỳ 2013 - 2018. Download  

  THÔNG BÁO NĂM 2014: 
  - Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. Download 
  - Thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký, lưu ký chứng khoán. Download

   

  THÔNG BÁO NĂM 2013: 
  - Thông báo về việc chia cổ tức năm 2013. Download 
  - Thông báo về việc thay đổi chức danh và người đại diên Công ty. Download

   

 • - BÁO CÁO QUẢN TRỊ

  BÁO CÁO NĂM 2022:

  THIBIDI - Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022
  THIBIDI - Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022
  THIBIDI - Bản cung cấp thông tin về Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

  BÁO CÁO NĂM 2021:

  THIBIDI - Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021
  THIBIDI - Bản cung cấp thông tin tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021
  THIBIDI - Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

   

  BÁO CÁO NĂM 2020:

  THIBIDI - Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020
  THIBIDI - Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2020
  THIBIDI - Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu công ty cổ phần thiết bị điện
  THIBIDI - THIBIDI ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020
  THIBIDI - Bản cung cấp thông tin quản trị công ty, 6 tháng đầu năm 2020
  THIBIDI - Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2020
  THIBIDI - QĐ xử phạt vi phạm hành chính của cục Thuế tỉnh Đồng Nai
  THIBIDI - Thay đổi mô hình quản trị tại THIBIDI                                                   

   

  BÁO CÁO NĂM 2019:

  THIBIDI - Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2019
  THIBIDI - Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty - Kỳ báo cáo 2019
  THIBIDI - Báo cáo thường niên 2018
  THIBIDI - Quyết định Cục Thuế_2492-28.12.2017
  THIBIDI - Công văn giải trình chậm CBTT Quyết định Thuế 2492-28.12.2017

   

  BÁO CÁO NĂM 2018:

  1. Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018    
  2. Bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty  6 tháng đầu năm 2018

   

  BÁO CÁO NĂM 2017:

  1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017
  2. Báo cáo tình hình quản trị Công ty  6 tháng đầu năm 2017

   

  BÁO CÁO NĂM 2016:

   1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016 

   2. Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016 

  BÁO CÁO NĂM 2015:

  1.Báo cáo quản trị Công ty năm 2015 

  2. Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015 

  BÁO CÁO NĂM 2014:

  1. Báo cáo quản trị Công ty năm 2014. 

  2. Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014. 
  BÁO CÁO NĂM 2013:
  1. Báo cáo quản trị Công ty năm 2013. 

  BÁO CÁO NĂM 2012:
  1. Báo cáo quản trị Công ty năm 2012. 

 • - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2024

  THIBIDI - CBTT - Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024

  14:00:00

  23/04/2024

  THIBIDI - CBTT - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

  14:00:00

  01/04/2024

   

   

  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023

  THIBIDI - CBTT - Tài liệu kèm theo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

  17:00:00

  17/04/2023

  THIBIDI - CBTT - Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

  17:00:00

  17/04/2023

  THIBIDI - CBTT - Danh sách ứng cử viên hợp lệ tham gia BKS nhiệm kỳ 2021- 2026

  16:00:00

  14/04/2023

  THIBIDI - CBTT -Danh sách ứng cử viên hợp lệ tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

  16:00:00

  14/04/2023

  THIBIDI - CBTT - Nghị quyết của HĐQT về việc sửa đổi tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023

  11:45:00

  14/04/2023

  THIBIDI - CBTT - Đính chính tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

  13:30:00

  03/04/2023

  THIBIDI - CBTT - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

  13:30:00

  27/03/2023

   

   

  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022

  THIBIDI - CBTT - NQ của HĐQT về việc Thông qua tài liệu xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản và nhân sự kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 17:00:00 30/12/2022
  - THIBIDI - CBTT - Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2022 và các tài liệu kèm theo 21:15:00 08/04/2022
  - THIBIDI - CBTT - Thông báo thay đổi nhân sự - Thành viên Ban kiểm soát 21:15:00 08/04/2022
  - THIBIDI - CBTT - Danh sách ứng cử viên hợp lệ tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 22:15:00 05/04/2022
  -THIBIDI - CBTT - Danh sách ứng cử viên hợp lệ tham gia BKS nhiệm kỳ 2021- 2026 22:15:00 05/04/2022
  - THIBIDI - CBTT - Danh sách Ban kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ TN năm 2022 22:15:00 05/04/2022
  - THIBIDI - CBTT - Sửa đổi, bổ sung chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ TN 2022

  20:00:00

  05/04/2022

  -  THIBIDI - CBTT - Hướng dẫn tham dự, biểu quyết và bầu cử tại ĐHCĐ trực tuyến

   10:45:00

  01/04/2022

   

   

  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021

  - THIBIDI - CBTT - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

   16:40:00 18/03/2022

  - THIBIDI - CBTT - Biên bản Bầu Trưởng ban kiểm soát và bản cung cấp thông tin đính kèm.

   8:40:00 29/04/2021

  - THIBIDI - CBTT - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

   8:40:00 29/04/2021
  - THIBIDI - CBTT - Nghị quyết, Biên bản họp và các tài liệu kèm theo tại ĐHĐCĐ TN năm 2021.  8:40:00 29/04/2021
  - THIBIDI - CBTT - Danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026  8:50:00 23/04/2021
  - THIBIDI - CBTT - Sửa đổi, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ TN năm 2021  9:50:00 20/04/2021
  - THIBIDI - CBTT - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021  20:10:00 08/04/2021
  - THIBIDI - CBTT - Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021  20:10:00 08/04/2021

  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020

  - THIBIDI - CBTT - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020                                17:47:49 18/04/2020
  - THIBIDI - CBTT - CV, Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020  17:39:45 18/04/2020
  - THIBIDI - CBTT - Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2020  17:07:30 18/04/2020
  - THIBIDI - CBTT - Nghị quyết phê duyệt chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên 2020  15:30:31 16/04/2020
  - THIBIDI - CBTT - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2020 chữ ký số  16:54:55 07/04/2020
  - THIBIDI - Dự thảo tài liệu trình bày tại ĐHCĐ TN 2020  16:59:20 07/04/2020

   

  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019

  - THIBIDI - Công bố thông tin trên công thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước   14:54:55 05/03/2019

   

  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018

  - Tài liệu trình bày Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 chính thức                            15:25:50 16/01/2019

  - Nghị quyết  - Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018                                                  14:59:50 16/01/2019

  - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018                                                                              15:59:50 04/01/2019

  - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018                                                    10:50:36 04/01/2019

  -  Nghị quyết 16 - Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018                                                                       14:50:50 06/12/2018

  - Nghị quyết HĐQT- CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN                                                                            10:50:50 20/08/2018

  - Nghị quyết HĐQT- Bầu CT HĐQT và BB BKS - Bầu TBKS                                                                       13:01:50 23/04/2018

  - Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018                                                10:39:03 18/04/2018

  - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018                                                                    08:25:03 18/04/2018

  - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018                                                                        08:15:05 18/04/2018

  - Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2018                                                                                           08:10:23 18/04/2018

  - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty năm 2018                                                                                      08:05:05  18/04/2018

  - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018                                                                            08:04:50 18/04/2018

  - Thông báo và Hồ sơ đăng ký tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018              15:30:05 02/04/2018

   

  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017 

  -  Biên bản Tổng hợp kết quả kiểm Thẻ biểu quyết 
              các nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 
  - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 
  - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 
  - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017  
       + Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017 
       + Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017 
       +  Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2017 
       +  Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty năm 2017 

  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 
  -Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016  
  - Biên bản Tổng hợp kết quả kiểm phiếu Biểu quyết 
     các nội dung tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2016  
  - Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016  
  - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 

  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2016 
    - Biên bản tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết  
    - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
    - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
    - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 
    - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016   
    - Báo cáo tài chính năm 2015 

  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2015 
    - Nghị quyết  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2014 
    - Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 
    - Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014 

   

 • - NGHỊ QUYẾT - BIÊN BẢN HỌP QĐQT.

  Năm 2020

   

  - THIBIDI - NQ - Phiên họp số 03.2020 17:40:20 16/07/2020
  - THIBIDI - NQ - Cầm cố cổ phần - CKS 15:33:49 27/03/2020
  - THIBIDI - 2020-CBTT Nghị quyết phiên họp số 01.2020 17:29:45 13/03/2020

  Năm 2019

   

  - THIBIDI - 2019-Nghi quyet 12_HDQT_QD DDVP TP.HCM
  - THIBIDI - Đính kèm công bố thông tin về chi tiết phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019                
  - THIBIDI - Công bố thông tin về chi tiết phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019      
  -  Nghị quyết số 01-Phát hành trái phiếu riêng lẻ ngày 30/01/2019
  -  THIBIDI - Tóm tắt số cổ đông của công ty ngày 29/01/2019
  -  THIBIDI - Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty ngày 29/01/2019
  -  THIBIDI - Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018 ngày 29/01/2019

   

  Năm 2018

  -  Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐQT ngày 20/11/2018 của HĐQT 

  -  Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐQT ngày 14/11/2018 của HĐQT 

  -  Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐQT ngày 17/01/2018 của HĐQT 

  -  Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐQT ngày 06/03/2018 của HĐQT 

   

  Năm 2017
   -  Công bố thông tin ngày 06/01/2017  
   -  Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐQT ngày 05/01/2016 của HĐQT 
   -  Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐQT ngày 01/11/2017 của HĐQT 
   
  Năm 2016
    - Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐQT ngày 23/11/2016 của HĐQT 
    -  Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐQT ngày 07/7/2016 của HĐQT 
    - Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐQT ngày 07/7/2016 của HĐQT 
    - Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐQT ngày 07/7/2016 của HĐQT 
    - Nghị quyết số 10/2016/HĐQT ngày 07/6/2016 của HĐQT  
    - Nghị quyết số 08/2016/HĐQT ngày 26/5/2016 của HĐQT 
   
  Năm 2015
    - Biên bản họp HĐQT ngày 25/12/2015
    - Nghị quyết ngày 28/12/2015 của HĐQT
    - Nghị quyết số 15 ngày 25/12/2015 của HĐQT Công ty
    - Nghị quyết số 01 của HĐQT Công ty
    - Nghị quyết 02 của HĐQT Công ty
    - Nghị quyết 03 của HĐQT Công ty
    - Nghị quyết 04 của HĐQT Công ty
    - Nghị quyết 05 của HĐQT Công ty
    - Biên bản 08 của HĐQT Công ty
    - Nghị quyết 09 của HĐQT Công ty
    - Nghị quyết 10 của HĐQT Công ty
    - Biên bản 12 của HĐQT Công ty
    - Biên bản họp HĐQT số 13 ngày 12/7/2015  
    - Nghị quyết HĐQT số 12 ngày 23/7/2015  

 • - QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Tải về Xem chi tiết    

  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025-2029

   

      - Ông Đặng Phan Tường         - Chủ tịch HĐQT

      - Ông Phạm Thanh Nghị         - Thành viên HĐQT

      - Ông Phạm Đăng Trình          - Thành viên HĐQT

   

   

  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2024

   

      - Ông Đặng Phan Tường         - Chủ tịch HĐQT

      - Ông Nguyễn Trọng Trung     - Thành viên HĐQT

      - Ông Phạm Đăng Trình          - Thành viên HĐQT

   


  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2014 - 2017


      - Ông Nguyễn Trọng Tiếu     - Chủ tịch HĐQT
      - Ông Phạm Tuấn Anh           - Thành viên HĐQT
      - Ông Phan Ngọc Thảo          - Thành viên HĐQT
      - Ông Cao Hoàng Phát           - Thành viên HĐQT
      - Ông Nguyễn Văn Hiếu        - Thành viên HĐQT

 • - QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022 Tải về Xem chi tiết    
 • - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 Tải về Xem chi tiết    
 • - Điều lệ tổ chức vào hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị điện ngày 17/04/2023

  Download ngày 17/04/2023 

 • - BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐỊNH KỲ

  Năm 2023

  CBTT - Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023 và giải trình biến động lợi nhuận 15:00:00 19/04/2023
  CBTT - Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và giải trình biến động lợi nhuận so với cùng kỳ 15:00:00 06/03/2023

   

   

  Năm 2022

  CBTT - Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022 và giải trình biến động lợi nhuận 15:00:00 18/01/2023
  CBTT - Báo cáo tài chính Riêng Quý 3 năm 2022 và giải trình biến động lợi nhuận 14:12:00 19/10/2022
  CBTT - Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2022 đã được soát xét và giải trình biến động lợi nhuận. 14:50:00 12/08/2022
  CBTT - Báo cáo tài chính Riêng Quý 2 năm 2022 và giải trình biến động lợi nhuận. 13:00:00 20/07/2022
  CBTT - Báo cáo tài chính Riêng Quý I năm 2022 và giải trình biến động lợi nhuận. 15:00:00 27/04/2022
  CBTT - Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I năm 2022 và giải trình biến động lợi nhuận . 15:00:00 27/04/2022
  CBTT - Báo cáo tài chính Riêng năm 2021 đã kiểm toán và giải trình biến động lợi nhuận. 18:45:00 21/02/2022
  CBTT - Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán và giải trình biến động lợi nhuận. 18:45:00 21/02/2022
  CBTT - Báo cáo tài chính Riêng Quý IV.2021. 10:45:00 28/01/2022
  CBTT - Báo cáo tài chính Hợp nhất và Giải trình biến động lợi nhuận Quý IV.2021  10:45:00 28/01/2022

  Năm 2021

  CBTT - Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III.2021 13:05:00 28/10/2021
  CBTT - Báo cáo tài chính Riêng Quý III.2021 13:05:00 28/10/2021
  CBTT - Giải trình biến động lợi nhuận Quý III.2021 13:05:00 28/10/2021

  CBTT - Các Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh tại báo cáo tài chính (BCTC) Quý 4.2017, BCTC soát xét bán niên 2018, BCTC soát xét bán niên 2019, BCTC kiểm toán 2019, BCTC hợp nhất Quý 1.2020, BCTC soát xét bán niên 2020, BCTC riêng Quý 3.2020, BCTC hợp nhất kiểm toán 2020, BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2021

  15:00:00 21/10/2021
  CBTT - Giải trình biến động lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2021 15:25:00 27/08/2021
  CBTT - Báo cáo tài chính Riêng bán niên 2021 đã soát xét 16:05:00 17/08/2021
  CBTT - Báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên 2021 đã soát xét 16:05:00 17/08/2021
  CBTT - Báo cáo tài chính Riêng Quý II năm 2021 13:15:00 26/07/2021
  CBTT - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2021 13:15:00 26/07/2021
  CBTT - Giải trình biến động lợi nhuận Quý I năm 2021 10:15:00 29/04/2021
  CBTT - Báo cáo tài chính Riêng Quý I năm 2021 21:05:00 27/04/2021
  CBTT - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2021 21:05:00 27/04/2021
  CBTT - Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán 16:05:00 24/03/2021
  CBTT - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán 16:00:00 24/03/2021
  CBTT - Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV.2020 17:00:29 29/01/2021
  CBTT - Báo cáo tài chính Riêng Quý IV.2020 20:13:29 26/01/2021

  Năm 2020

  CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III.2020 08:49:29 29/10/2020
  CBTT Báo cáo tài chính riêng Quý III.2020 08:39:31 29/10/2020
  Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2020 đã soát xét 15:39:30 20/08/2020
  Báo cáo tài chính riêng bán niên 2020 đã soát xét 15:07:15 20/08/2020
  Giải trình biến động lợi nhuận quý II. 2020 14:39:23 23/07/2020
  Báo cáo tài chính hợp nhất quý II. 2020 14:36:13 23/07/2020
  2020 - BCTC riêng quý II 2020 14:03:11 23/07/2020
  Giải trình biến động lợi nhuận quý I. 2020 14:43:29 27/04/2020
  Báo cáo tài chính hợp nhất quý I. 2020 14:30:56 27/04/2020
  2020 - BCTC riêng quý I 2020 13:30:26 23/04/2020
  2019 - BCTC KIỂM TOÁN HỢP NHẤT 12:15:11 27/03/2020
  2019 - BCTC KIỂM TOÁN RIÊNG 11:30:13 27/03/2020
  2020 - CV gia hạn thời gian Công bố thông tin 15:56:32 19/03/2020

   

  Năm 2019

  2019 - Giải trình Biến động lợi nhuận
  2019 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4. 2019
  2019 - BCTC RIÊNG QUÝ 4/ 2019
  2019 - Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2019
  2019 - BCTC THIBIDI RIENG- QUY 3/2019
  2019 - BCTC THIBIDI RIENG-GIUA NIEN DO 2019
  2019 - BCTC THIBIDI HOP NHAT-GIUA NIEN DO 2019
  2019-Giai trinh bien dong LN-Q2.2019
  2019-BCTC THIBIDI RIENG QUY 2 (Chua kiem toan)
  2019-BCTC THIBIDI HOP NHAT QUY 2 (Chua kiem toan)
  2019-CBTT 10_Vv gia han thoi gian CB BCTC
  THIBIDI - 2019-BCTC THIBIDI HỢP NHẤT QUÝ 1.2019
  2019-Giai trinh bien dong LN-BCTC Quy 1.2019
  2019-BCTC THIBIDI RIENG QUY 1
  2019-Giai trinh bien dong LN BCTC RIENG 2018             

   

   

  Năm 2018

  - 2018-BCTC THIBIDI HỢP NHẤT
  - THIBIDI - BCTC NĂM 2018
  - 2018-BCTC QUY 4_2018 HOP NHAT (Chua soat xet)
  - 2018-BCTC QUY 4_2018 RIENG (Chua soat xet)
  - 2018-BCTC QUY 4_2018 HOP NHAT (Chua soat xet)
  - 2018-BCTC QUY 4_2018 RIENG (Chua soat xet)
  - Giải trình biến động lợi nhuận Quý III năm 2018
  - Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 (chưa soát sét)
  - Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018 (soát sét)
  - Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 (chưa soát sét)
  - Giải trình biến động lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2018
  - Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018 (chưa soát sét)
  - Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 (chưa soát sét)
  - Phân tích biến động lợi nhuận năm Q1.2018

   

   

  Năm 2017

  Báo cáo tài chính năm 2017
  Phân tích biến động lợi nhuận năm 2017
  - Báo cáo tài chính năm 2017 (chưa soát sét )
  Báo cáo tài chính Quý IV (chưa soát sét )
  Báo cáo tài chính Quý III (chưa soát sét )
  - Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 (đã soát sét )
  - Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 (chưa soát sét )
  - Báo cáo tài chính Quý II năm 2017 (chưa soát sét)
  - Báo cáo tài chính Quý I năm 2017

   

   

  Năm 2016

  - Báo cáo tài chính năm 2016
  - Giải trình biến động lợi nhuận 
  - Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016 
  - Báo cáo tài chính Hợp nhất 9 tháng năm 2016 
  - Báo cáo tài chính Quý III năm 2016 
  - Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2016 
  - Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2016 
  - Báo cáo tài chính Quý I năm 2016 

  Năm 2015 
  - Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc năm tài chính năm 2015 
  - Báo cáo tài chính năm 2015 
  - Báo cáo kết quả kinh doanh giữa niên độ ngày 30/9/2015 
  - Báo cáo tài chính Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015 
  - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 
  - Báo cáo tài chính Quý I năm 2015 

  Năm 2014 
  - Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014. 
  - Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 
  - Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 09 năm 2014. 
  - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014. 

  Năm 2013 
  - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013. 
  - Báo cáo tài chính năm 2013. 
  - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013. 

  Năm 2012  
  - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012. 
  - Báo cáo tài chính năm 2012. 
  - Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2012. 

  Năm 2011 
  - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011. 
  - Báo cáo tài chính năm 2011. 

  Năm 2010. 
  - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010. 
  - Báo cáo tài chính năm 2010. 

  Năm 2009 
  - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009. 
  - Báo cáo tài chính năm 2009. 

  Năm 2008 
  - Báo cáo tài chính năm 2008. 

 • - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Tải về Xem chi tiết    


Đối tác

Hỗ trợ khách hàng
+84.251.3836276