• - Điều lệ Công ty cổ phần Thiết Bị Điện đã điều chỉnh ngày 27/3/2017 Tải về Xem chi tiết    
 • - QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ Tải về Xem chi tiết    

   

  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2014 - 2017 
      - Ông Nguyễn Trọng Tiếu     - Chủ tịch HĐQT 
      - Ông Phạm Tuấn Anh       - Thành viên HĐQT 
      - Ông Phan Ngọc Thảo       - Thành viên HĐQT 
      - Ông Cao Hoàng Phát       - Thành viên HĐQT 
      - Ông Nguyễn Văn Hiếu      - Thành viên HĐQT   

  BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014 - 2017 
     - Bà Vũ Thanh Hương - Trưởng Ban Kiểm Soát 
     - Ông Thái Văn Đung - TV Ban Kiểm Soát 
     - Ông Phan Hồng Kỳ - TV Ban Kiểm Soát 

  BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
      - Ông Phan Ngọc Thảo    - Tổng giám đốc. 
      - Ông Nguyễn Văn Hiếu   - Phó Tổng Giám đốc tài chính 
      - Ông Cao Hoàng Phát     - Phó Tổng Giám đốc kinh doanh 
      - Ông Phạm Ngọc Bích    - Phó Tổng Giám đốc kỹ thuật 
      - Ông Nguyễn Đức Bình   - Phó Tổng Giám đốc sản xuất. 

  KẾ TOÁN TRƯỞNG 
      - Ông Nguyễn Văn Hiếu 

      - Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP Thiết Bị Điện.
      - Quyết định số 02/2015/QĐ-HĐQT-TBD về việc bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc phụ trách Kỹ thuật

 • - Thông báo

  THÔNG BÁO NĂM 2021:

  CBTT - Bổ sung thông tin thù lao, tiền lương HĐQT và BĐH trong BCTC năm 2020 đã kiểm toán

  Download   9:25 -

  15/04/2021

  CBTT - Tóm tắt sổ cổ đông của công ty tại ngày 02 tháng 04 năm 2021

  Download 15:25 -

  14/04/2021

  CBTT - Thông báo GDCP người có liên quan người nội bộ KS

  Download 11:10 -

  22/03/2021

  CBTT - Báo cáo KQ GDCP người có liên quan người nội bộ KS

  Download 11:10 -

  22/03/2021

  CBTT - Nghị quyết của HĐQT về ĐHĐCĐTN năm 2021 và CV gửi VSD chốt danh sách cổ đông

  Download 19:00 -

  17/03/2021

  CBTT - NQ thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2021

  Download 14:20 -

  12/03/2021

  CBTT - Thông báo giao dịch CP người có liên quan của NNB

  Download 10:23 -

  03/02/2021

  CBTT -  Báo cáo giao dịch CP của người có liên quan của NNB

  Download 10:22 -

  03/02/2021

  CBTT - Giải trình biến động lợi nhuận Quý IV.2020

  Download 14:40 -

  01/02/2021

  CBTT - Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp

  Download 8:55 -

  27/01/2021

  CBTT - Tóm tắt sổ cổ đông của công ty tại ngày 31/12/2020

  Download 16:10 -

  13/01/2021

  CBTT - Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh và chuyển nhượng diện tích đất dự án KCN Long Đức

  Download 10:45 -

  04/01/2021

  THÔNG BÁO NĂM 2020:

  CBTT- QĐ Thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Cty CP Thiết bị điện

  Download 10:35 -

  31/12/2020

  CBTT- Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ

  Download 14:40 -

  24/12/2020

  CBTT- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ

  Download 14:40 -

  24/12/2020

  CBTT- QĐ Thông qua giao dịch với các bên có liên quan

  Download 17:21 -

  11/12/2020

  CBTT Danh sách cổ đông NN, CĐCL, CĐL và CPQ

  Download 10:59 -

  03/12/2020

  CBTT - Thông báo giao dịch CP người có liên quan của người nội bộ_Cao Hoàng Tấn

  Download 14:59 -

  19/11/2020

  CBTT - Báo cáo kết quả giao dịch CP người có liên quan của người nội bộ_Cao Hoàng Tấn

  Download 09:45 -

  19/11/2020

  CBTT_Đính chính Báo cáo KQGD CP người có liên quan của người nội bộ

  Download 14:15 -

  09/11/2020

  CBTT - Tóm tắt sổ cổ đông của công ty tại ngày 13.10.2020

  Download 09:59 -

  22/10/2020

  CBTT - Báo cáo kết quả giao dịch CP người có liên quan của người nội bộ_Phạm Ngọc Bích

  Download 15:31 -

  20/10/2020

  CBTT - Báo cáo kết quả giao dịch CP người có liên quan của người nội bộ_Phan Thị Hồng Thu

  Download 10:30 -

  20/10/2020

  CBTT - Thông báo giao dịch CP của người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng_ Cao Hoàng Tấn

  Download 12:30 -

  15/10/2020

  CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng_ Cao Hoàng Tấn

  Download 12:15 -

  15/10/2020

  CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng_Nguyễn Văn Hiếu

  Download 10:55 -

  12/10/2020

  CBTT - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng_Cao Hoàng Phát

  Download 21:19 -

  09/10/2020

  CBTT - Công văn chi trả cổ tức còn lại 2019 chậm 5 ngày so với quy định

  Download 17:55 -

  08/10/2020

  CBTT - NQ của HĐQT về việc chia cổ tức còn lại bằng tiền năm 2019

  Download 16:15 -

  30/09/2020

  Thông báo về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2019

  Download 15:49 -

  30/09/2020

  CBTT - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

  Download 16:59 -

  15/09/2020

  CBTT - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

  Download 15:03 -

  15/09/2020

  THIBIDI - Thông báo giao dịch CP THI của Cty CP TBĐ Gelex

  Download 13:23 -

  09/09/2020

  CBTT - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội bộ

  Download 12:55 -

  09/09/2020

  CBTT - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

  Download 15:59 -

  08/09/2020

  Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc THIBIDI

  Download 10:41 -

  30/07/2020

  Bổ nhiệm Giám đốc Kỹ thuật

  Download 10:36 -

  30/07/2020

  Miễn nhiệm chức danh kiêm nhiệm Giám đốc Kỹ thuật THIBIDI

  Download 10:18 -

  30/07/2020

  CBTT_SGDHCM-09 Tóm tắt sổ cổ đông ngày 29.05.2020

  Download 15:13 -

  09/06/2020

  CBTT_SGDHCM-04 Danh sách cổ đông nhà nước và cổ phiếu quỹ

  Download 14:56 -

  09/06/2020

  CBTT- Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, không còn là cổ đông lớn

  Download 14:26 -

  21/05/2020

  CBTT Tóm tắt số cổ đông của công ty ngày 03.04.2020

  Download 14:41 -

  16/04/2020

  QĐ miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ

  Download 15:50 -

  25/03/2020

  QĐ bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ-đính kèm sơ yếu lí lịch

  Download 15:40 -

  25/03/2020

  CBTT - Đơn từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ

  Download 15:29 -

  25/03/2020

  HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2020

  Download 09:45 -

  17/03/2020

  THIBIDI - BÁO CÁO TRÁI PHIẾU - KÝ SỐ

  Download 15:08 -

  19/02/2020

  CBTT_TOM TAT SO CO DONG_SGDHCM_09_31.12.19

  Download 10:58 -

  13/01/2020

   

  THÔNG BÁO NĂM 2019:

   

  3.3_CBTT_QD giao dich ben LQ_Thu ky cty_Web_2019

  Download 14:58 -

  25/12/2019

  2.3_CBTT_QD giao dich ben LQ_Thu ky cty_Web_2019

  Download 14:47 -

  25/12/2019

  1.3_CBTT_QD giao dich ben LQ_Thu ky cty_Web_2019

  Download 14:39 -

  25/12/2019

  CBTT_Thông báo giao dịch CP của người nội bộ

  Download 12:59 -

  24/12/2019

  2019_ SGDHCM_04 - 18.11.19

  Download 15:20 -

  04/12/2019

  2019_  Tom tat so co dong- Mau SGDHCM_09 - 18.11.19

  Download 15:45 -

  04/12/2019

  CBTT_Chi trả cổ tức lần 1-2019

  Download 11:20 -

  30/10/2019

  Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2019

  Download 10:35 -

  30/10/2019

  CBTT_Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc_SGDHCM-05

  Download 13:25 -

  15/10/2019

  CBTT_Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc - Nguyễn Thế Mỹ

  Download 13:23 -

  15/10/2019

  CBTT_Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc-TT155_PL03

  Download 13:18 -

  15/10/2019

  2019-BC dinh ky thanh toan TP

  Download 12:25 -

  30/07/2019

  2019-Bao cao quan tri 6T.2019_Mau CBTT-SGDHCM-03

  Download 10:59 -

  26/07/2019

  2019 - BC quan tri 6T-2019-TT155, (CBTT)

  Download 13:59 -

  25/07/2019

  2019 - BC dinh ky thanh toan TP

  Download 13:50 -

  25/07/2019

  2019 - Công Bố Thông Tin_QĐ Bổ Nhiệm Trưởng Ban KTNB

  Download 09:30 -

  05/07/2019

  2019 - Công Bố Thông Tin_Hợp Đồng Kiểm Toán 2019

  Download 14:30 -

  02/07/2019

  2019 - Tom tat so co dong-Mau SGDHCM-09_06.05.2019

  Download 09:27 -

  20/06/2019

  THIBIDI-2019-Nghi quyet 07_Dau tu CP TCty EEMC

  Download 10:27 -

  14/06/2019

  2019-Cập nhật thay đổi DS người nội bộ, người liên quan

  Download 10:45 -

  11/06/2019

  2019-Thong bao Chi tra Co tuc con lai - 2018

  Download 10:23 -

  23/05/2019

  2019-CBTT-Chi tra Co tuc con lai -2018

  Download 15:23 -

  21/05/2019

  2019-THIBIDI-BC GD CP cua NNB va NCLQ - Cao Hoang Tan

  Download 13:59 -

  21/05/2019

  2019-Bao cao ket qua giao dich CP_GELEX Electric

  Download 14:59 -

  03/05/2019

  2019-Tom tat so co dong-SGDHCM-09

  Download 11:45 -

  23/04/2019

  2019_CBTT.SGDHCM-05

  Download 11:26 -

  23/04/2019

  2019-THIBIDI - Bien ban-Nghi quyet_Bau CT HDQT

  Download 09:59 -

  17/04/2019

  2019-THIBIDI - Thong bao GD CP cua NNB va NCLQ - Cao Hoang Tan

  Download 10:59 -

  16/04/2019

  2019-5_CBTT 09_5.0_CBTT 09_Tai lieu, BB, NQ va Thong tin DHCD TN 2019

  Download 13:59 -

  12/04/2019

  2019-5_CBTT 09_5.1_Tai lieu DHCD TN 2019

  Download 14:10 -

  12/04/2019

  2019-5_CBTT 09_5.2_Bien ban DHCD TN 2019

  Download 14:17 -

  12/04/2019

  2019-5_CBTT 09_5.3_Nghi quyet DHCD TN 2019

  Download 14:30 -

  12/04/2019

  2019-5_CBTT 09_5.4_Thong tin Thanh vien BS HDQT-TT155

  Download 14:37 -

  12/04/2019

  2019- CBTT 08- Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị DHCD 2019

  Download 14:59 -

  09/04/2019

  2019- 3_Dự thảo tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

  Download 12:59 -

  01/04/2019

  2019-1_Thông báo tổ chức DHCD TN 2019

  Download 15:45 -

  28/03/2019

  2019-2_Thông báo đề cử - ứng viên HDQT

  Download 15:25 -

  28/03/2019

  2019-CBTT 07_Tu nhiem HDQT

  Download 14:25 -

  27/03/2019

  THIBIDI - Báo cáo giao dịch cổ phiếu THI

  Download 07:45 -

  25/03/2019

  2019 - CBTT 06 Báo cáo KQQ phát hành Trái phiếu riêng lẻ 2019

  Download 14:03 -

  07/03/2019

  2019 - CBTT 05 Thông báo NQ HĐQT về Tạm ứng Cổ tức lần 1 - 2018

  Download 14:03 -

  07/03/2019

  2019 - Thông báo tạm ứng cổ tức lần 1-2018

  Download 14:03 -

  07/03/2019

   


  THÔNG BÁO NĂM 2018:

   

  THIBIDI- Đề nghị cung cấp danh sách cổ đông 07.12.2018 Download 10:15 - 07/12/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Cao Hoàng Tấn Download 13:15 - 05/12/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Cao Hoàng Tấn Download 12:50 - 05/12/2018
  THIBIDI-Nghị quyết 14 - Mua lại cổ phiếu MEE Download 16:50 - 16/11/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Cao Hoàng Phát Download 11:50 - 02/11/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Cao Hoàng Tấn Download 13:50 - 31/10/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Nguyễn Văn Hiếu Download 13:45 - 31/10/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Trần Thị Thu Download 13:30 - 31/10/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Võ Thị Lan Anh Download 13:05 - 31/10/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Cao Hoàng Tấn Download 12:50 - 31/10/2018
  THIBIDI-Tóm tắt số cổ đông công ty tại thời điểm 15/10/2018 Download 12:30 - 29/10/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Nguyễn Đức Bình Download 12:30 - 26/10/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Phạm Ngọc Bích Download 15:10 - 22/10/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Phan Ngọc Thảo Download 14:59 - 22/10/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Phan Thị Hồng Thu Download 09:59 - 19/10/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Nguyễn Đức Trung Download 10:59 - 17/10/2018
  THIBIDI- Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Download 15:45 - 15/10/2018
  THIBIDI- Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu Download 15:25 - 15/10/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Nguyễn Văn Hiếu Download 14:55 - 01/10/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Cao Hoàng Phát Download 14:40 - 01/10/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Cao Hoàng Phát Download 14:30 - 01/10/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Cao Hoàng Tấn Download 10:30 - 27/09/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Cao Hoàng Tấn Download 10:10 - 27/09/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Võ Thị Lan Anh Download 09:59 - 27/09/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Trần Thị Thu Download 10:59 - 26/09/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Võ Thị Lan Anh Download 10:49 - 26/09/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Trần Thị Thu Download 10:44 - 26/09/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Cao Hoàng Đạt Download 10:34 - 26/09/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Nguyễn Văn Hiếu Download 15:35 - 20/09/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Phạm Ngọc Bích Download 09:35 - 18/09/2018
  Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ Download 14:09 - 17/09/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Nguyễn Đức Bình Download 14:09 - 17/09/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Phan Ngọc Thảo Download 14:59 - 13/09/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Phan Thị Hồng Thu Download 08:50 - 13/09/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Nguyễn Đức Trung Download 10:15 - 10/09/2018
  CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH MUA LẠI CỔ PHIẾU QUỸ Download 21:30 - 04/09/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Cao Hoàng Phát Download 14:40 - 28/08/2018
  Tóm tắt sổ cổ đông của công ty tại ngày 29/06/2018 để báo cáo về việc chốt danh sách chia cổ tức còn lại năm 2017 Download 12:30 - 23/08/2018
  Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ Download 15:30 - 22/08/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Võ Thị Lan Anh Download 15:00 - 22/08/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Trần Thị Thu Download 14:55 - 22/08/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Lê Chí Hòa Download 14:50 - 22/08/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Cao Hoàng Tấn Download 14:45 - 22/08/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Cao Hoàng Đạt Download 14:40 - 22/08/2018
  Nghị quyết HĐQT- CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN  Download 10:50 - 20/08/2018
  THIBIDI - CBTT về Hợp đồng Kiểm toán 2018 Download 10:11 - 24/07/2018
  Danh sách người nội bộ và những người có liên quan 6 tháng đầu năm 2018 Download 12:34 - 25/07/2018
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ Download 10:39 - 18/07/2018
  Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ Download 10:30 - 18/07/2018
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ Download 10:08 - 17/07/2018
  Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn ngày 16/07/2018 Download 09:43 - 17/07/2018
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Download 10:20 - 02/07/2018
  Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ Download 16:08 - 29/06/2018
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Download 09:18 - 06/06/2018
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Download 09:50 - 04/06/2018
  Thông báo chi trả cổ tức còn lại năm 2017 Download 14:11 - 08/05/2018
  Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn ngày 02/05/2018

   Download 11:15 - 02/05/2018

  Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn ngày 26/04/2018 Download 20:55 - 27/04/2018
  Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn ngày 17/04/2018 Download 07:56 - 18/04/2018
  Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Download 10:20 - 04/04/2018
  Hồ sơ chốt danh sách cổ đông và dự kiến thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2018 Download 17:17 - 09/03/2018
  Thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu CK của cổ đông lớn Download 15:24 - 16/03/2018
  Hồ sơ thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông Download 09:55 - 19/03/2018

   

  THÔNG BÁO NĂM 2017:

   -  Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ Download

   -  Thông báo thay đổi đường dẫn Website công ty Download

   -  Thông báo tạm ứng Cổ tức năm 2017 Download
   -   Công bố thông tin về việc Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty Download
   -  Thư mời hợp tác của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam - Gelex Download
   -  Công bố thông tin về Hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán A&C Download
   -  Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ Download
   - Thông báo niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh Download
       + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Download
       + Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện Download
       + Bản Cáo bạch Công ty cổ phần Thiết bị điện Download
       + Danh sách văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty Download
       + Báo cáo tài chính Quý I năm 2017 Download
       + Báo cáo tài chính năm 2016 Download
       + Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 Download
       + Báo cáo tài chính năm 2015 Download

  - Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2016 Download
       + Giấy Đề nghị chi tạm ứng cổ tức bằng chuyển khoản Download
       + Giấy Ủy quyền Download

  - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017  Download
       + Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Download
       + Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Download
       + Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Download

  - Thông báo về việc Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016  Download
       + Mẫu giấy Đề nghị chuyển khoản Download
       + Mẫu giấy Ủy quyền Download

   

  THÔNG BÁO NĂM 2016:  
  - Thông báo về việc Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016  Download
  - Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu Download
  - Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ Download
  - Công bố thông tin tháng 11/2016:Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Download
  -  Công bố thông tin tháng 8/2016:Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Download
  - Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hửu Download 
  - Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Download 
  - Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu  Download 
  -  Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015  Download 
             + Giấy đề nghị trả cổ tức bằng chuyển khoản Download
             + Giấy ủy quyền về việc lĩnh tiền cổ tức năm 2015 Download

   

  THÔNG BÁO NĂM 2015: 
    - Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng Download 
      (Bản cáo bạch Công ty cổ phần thiết bị điện - THIBIDI Download
       Giấy đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm Download
       Giấy chuyển nhượng quyền mua cổ phần Download  
    - Thông báo ngày 15/4/2015 về việc Thay đổi thành viên HĐQT và thành viên BKS Download 
    - Thông báo về việc chi cổ tức năm 2014 Download 
      (Giấy đề nghị chi trả cổ tức bằng chuyển khoản Download
    - Báo cáo thay đổi điều lệ theo thông tư 121/2012/TT-BTC Download 
    - Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. Download
    - Thông báo về việc bầu thay thế 1 thành viên Ban kiểm soát, Nhiệm kỳ 2013 - 2018. Download  

  THÔNG BÁO NĂM 2014: 
  - Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. Download 
  - Thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký, lưu ký chứng khoán. Download

   

  THÔNG BÁO NĂM 2013: 
  - Thông báo về việc chia cổ tức năm 2013. Download 
  - Thông báo về việc thay đổi chức danh và người đại diên Công ty. Download

   

 • - BÁO CÁO QUẢN TRỊ

  BÁO CÁO NĂM 2020:

  THIBIDI - Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020
  THIBIDI - Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2020
  THIBIDI - Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu công ty cổ phần thiết bị điện
  THIBIDI - THIBIDI ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020
  THIBIDI - Bản cung cấp thông tin quản trị công ty, 6 tháng đầu năm 2020
  THIBIDI - QĐ xử phạt vi phạm hành chính của cục Thuế tỉnh Đồng Nai
  THIBIDI - Thay đổi mô hình quản trị tại THIBIDI                                                   

   

  BÁO CÁO NĂM 2019:

  THIBIDI - Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2019
  THIBIDI - Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty - Kỳ báo cáo 2019
  THIBIDI - Báo cáo thường niên 2018
  THIBIDI - Quyết định Cục Thuế_2492-28.12.2017
  THIBIDI - Công văn giải trình chậm CBTT Quyết định Thuế 2492-28.12.2017

   

  BÁO CÁO NĂM 2018:

  1. Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018    
  2. Bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty  6 tháng đầu năm 2018

   

  BÁO CÁO NĂM 2017:

  1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017
  2. Báo cáo tình hình quản trị Công ty  6 tháng đầu năm 2017

   

  BÁO CÁO NĂM 2016:

   1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016 

   2. Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016 

  BÁO CÁO NĂM 2015:

  1.Báo cáo quản trị Công ty năm 2015 

  2. Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015 

  BÁO CÁO NĂM 2014:

  1. Báo cáo quản trị Công ty năm 2014. 

  2. Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014. 
  BÁO CÁO NĂM 2013:
  1. Báo cáo quản trị Công ty năm 2013. 

  BÁO CÁO NĂM 2012:
  1. Báo cáo quản trị Công ty năm 2012. 

 • - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021

   THIBIDI - CBTT - Sửa đổi, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ TN năm 2021  9:50:00 20/04/2021
   THIBIDI - CBTT - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021  20:10:00 08/04/2021
   THIBIDI - CBTT - Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021  20:10:00 08/04/2021

  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020

  - THIBIDI - CBTT - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020                                17:47:49 18/04/2020
  - THIBIDI - CBTT - CV, Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020  17:39:45 18/04/2020
  - THIBIDI - CBTT - Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2020  17:07:30 18/04/2020
  - THIBIDI - CBTT - Nghị quyết phê duyệt chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên 2020  15:30:31 16/04/2020
  - THIBIDI - CBTT - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2020 chữ ký số  16:54:55 07/04/2020
  - THIBIDI - Dự thảo tài liệu trình bày tại ĐHCĐ TN 2020  16:59:20 07/04/2020

   

  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019

  - THIBIDI - Công bố thông tin trên công thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước   14:54:55 05/03/2019

   

  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018

  - Tài liệu trình bày Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 chính thức                            15:25:50 16/01/2019

  - Nghị quyết  - Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018                                                  14:59:50 16/01/2019

  - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018                                                                              15:59:50 04/01/2019

  - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018                                                    10:50:36 04/01/2019

  -  Nghị quyết 16 - Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018                                                                       14:50:50 06/12/2018

  - Nghị quyết HĐQT- CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN                                                                            10:50:50 20/08/2018

  - Nghị quyết HĐQT- Bầu CT HĐQT và BB BKS - Bầu TBKS                                                                       13:01:50 23/04/2018

  - Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018                                                10:39:03 18/04/2018

  - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018                                                                    08:25:03 18/04/2018

  - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018                                                                        08:15:05 18/04/2018

  - Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2018                                                                                           08:10:23 18/04/2018

  - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty năm 2018                                                                                      08:05:05  18/04/2018

  - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018                                                                            08:04:50 18/04/2018

  - Thông báo và Hồ sơ đăng ký tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018              15:30:05 02/04/2018

   

  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017 

  -  Biên bản Tổng hợp kết quả kiểm Thẻ biểu quyết 
              các nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 
  - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 
  - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 
  - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017  
       + Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017 
       + Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017 
       +  Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2017 
       +  Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty năm 2017 

  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 
  -Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016  
  - Biên bản Tổng hợp kết quả kiểm phiếu Biểu quyết 
     các nội dung tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2016  
  - Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016  
  - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 

  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2016 
    - Biên bản tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết  
    - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
    - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
    - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 
    - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016   
    - Báo cáo tài chính năm 2015 

  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2015 
    - Nghị quyết  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2014 
    - Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 
    - Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014 

   

 • - NGHỊ QUYẾT - BIÊN BẢN HỌP QĐQT.

  Năm 2020

   

  - THIBIDI - NQ - Phiên họp số 03.2020 17:40:20 16/07/2020
  - THIBIDI - NQ - Cầm cố cổ phần - CKS 15:33:49 27/03/2020
  - THIBIDI - 2020-CBTT Nghị quyết phiên họp số 01.2020 17:29:45 13/03/2020

  Năm 2019

   

  - THIBIDI - 2019-Nghi quyet 12_HDQT_QD DDVP TP.HCM
  - THIBIDI - Đính kèm công bố thông tin về chi tiết phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019                
  - THIBIDI - Công bố thông tin về chi tiết phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019      
  -  Nghị quyết số 01-Phát hành trái phiếu riêng lẻ ngày 30/01/2019
  -  THIBIDI - Tóm tắt số cổ đông của công ty ngày 29/01/2019
  -  THIBIDI - Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty ngày 29/01/2019
  -  THIBIDI - Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018 ngày 29/01/2019

   

  Năm 2018

  -  Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐQT ngày 20/11/2018 của HĐQT 

  -  Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐQT ngày 14/11/2018 của HĐQT 

  -  Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐQT ngày 17/01/2018 của HĐQT 

  -  Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐQT ngày 06/03/2018 của HĐQT 

   

  Năm 2017
   -  Công bố thông tin ngày 06/01/2017  
   -  Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐQT ngày 05/01/2016 của HĐQT 
   -  Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐQT ngày 01/11/2017 của HĐQT 
   
  Năm 2016
    - Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐQT ngày 23/11/2016 của HĐQT 
    -  Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐQT ngày 07/7/2016 của HĐQT 
    - Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐQT ngày 07/7/2016 của HĐQT 
    - Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐQT ngày 07/7/2016 của HĐQT 
    - Nghị quyết số 10/2016/HĐQT ngày 07/6/2016 của HĐQT  
    - Nghị quyết số 08/2016/HĐQT ngày 26/5/2016 của HĐQT 
   
  Năm 2015
    - Biên bản họp HĐQT ngày 25/12/2015
    - Nghị quyết ngày 28/12/2015 của HĐQT
    - Nghị quyết số 15 ngày 25/12/2015 của HĐQT Công ty
    - Nghị quyết số 01 của HĐQT Công ty
    - Nghị quyết 02 của HĐQT Công ty
    - Nghị quyết 03 của HĐQT Công ty
    - Nghị quyết 04 của HĐQT Công ty
    - Nghị quyết 05 của HĐQT Công ty
    - Biên bản 08 của HĐQT Công ty
    - Nghị quyết 09 của HĐQT Công ty
    - Nghị quyết 10 của HĐQT Công ty
    - Biên bản 12 của HĐQT Công ty
    - Biên bản họp HĐQT số 13 ngày 12/7/2015  
    - Nghị quyết HĐQT số 12 ngày 23/7/2015  

 • - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 Tải về Xem chi tiết    
 • - BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐỊNH KỲ

  Năm 2021

  CBTT - Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán 16:05:00 24/03/2021
  CBTT - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán 16:00:00 24/03/2021
  CBTT - Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV.2020 17:00:29 29/01/2021
  CBTT - Báo cáo tài chính Riêng Quý IV.2020 20:13:29 26/01/2021

  Năm 2020

  CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III.2020 08:49:29 29/10/2020
  CBTT Báo cáo tài chính riêng Quý III.2020 08:39:31 29/10/2020
  Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2020 đã soát xét 15:39:30 20/08/2020
  Báo cáo tài chính riêng bán niên 2020 đã soát xét 15:07:15 20/08/2020
  Giải trình biến động lợi nhuận quý II. 2020 14:39:23 23/07/2020
  Báo cáo tài chính hợp nhất quý II. 2020 14:36:13 23/07/2020
  2020 - BCTC riêng quý II 2020 14:03:11 23/07/2020
  Giải trình biến động lợi nhuận quý I. 2020 14:43:29 27/04/2020
  Báo cáo tài chính hợp nhất quý I. 2020 14:30:56 27/04/2020
  2020 - BCTC riêng quý I 2020 13:30:26 23/04/2020
  2019 - BCTC KIỂM TOÁN HỢP NHẤT 12:15:11 27/03/2020
  2019 - BCTC KIỂM TOÁN RIÊNG 11:30:13 27/03/2020
  2020 - CV gia hạn thời gian Công bố thông tin 15:56:32 19/03/2020

   

  Năm 2019

  2019 - Giải trình Biến động lợi nhuận
  2019 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4. 2019
  2019 - BCTC RIÊNG QUÝ 4/ 2019
  2019 - Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2019
  2019 - BCTC THIBIDI RIENG- QUY 3/2019
  2019 - BCTC THIBIDI RIENG-GIUA NIEN DO 2019
  2019 - BCTC THIBIDI HOP NHAT-GIUA NIEN DO 2019
  2019-Giai trinh bien dong LN-Q2.2019
  2019-BCTC THIBIDI RIENG QUY 2 (Chua kiem toan)
  2019-BCTC THIBIDI HOP NHAT QUY 2 (Chua kiem toan)
  2019-CBTT 10_Vv gia han thoi gian CB BCTC
  THIBIDI - 2019-BCTC THIBIDI HỢP NHẤT QUÝ 1.2019
  2019-Giai trinh bien dong LN-BCTC Quy 1.2019
  2019-BCTC THIBIDI RIENG QUY 1
  2019-Giai trinh bien dong LN BCTC RIENG 2018             

   

   

  Năm 2018

  - 2018-BCTC THIBIDI HỢP NHẤT
  - THIBIDI - BCTC NĂM 2018
  - 2018-BCTC QUY 4_2018 HOP NHAT (Chua soat xet)
  - 2018-BCTC QUY 4_2018 RIENG (Chua soat xet)
  - 2018-BCTC QUY 4_2018 HOP NHAT (Chua soat xet)
  - 2018-BCTC QUY 4_2018 RIENG (Chua soat xet)
  - Giải trình biến động lợi nhuận Quý III năm 2018
  - Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 (chưa soát sét)
  - Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018 (soát sét)
  - Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 (chưa soát sét)
  - Giải trình biến động lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2018
  - Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018 (chưa soát sét)
  - Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 (chưa soát sét)
  - Phân tích biến động lợi nhuận năm Q1.2018

   

   

  Năm 2017

  Báo cáo tài chính năm 2017
  Phân tích biến động lợi nhuận năm 2017
  - Báo cáo tài chính năm 2017 (chưa soát sét )
  Báo cáo tài chính Quý IV (chưa soát sét )
  Báo cáo tài chính Quý III (chưa soát sét )
  - Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 (đã soát sét )
  - Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 (chưa soát sét )
  - Báo cáo tài chính Quý II năm 2017 (chưa soát sét)
  - Báo cáo tài chính Quý I năm 2017

   

   

  Năm 2016

  - Báo cáo tài chính năm 2016
  - Giải trình biến động lợi nhuận 
  - Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016 
  - Báo cáo tài chính Hợp nhất 9 tháng năm 2016 
  - Báo cáo tài chính Quý III năm 2016 
  - Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2016 
  - Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2016 
  - Báo cáo tài chính Quý I năm 2016 

  Năm 2015 
  - Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc năm tài chính năm 2015 
  - Báo cáo tài chính năm 2015 
  - Báo cáo kết quả kinh doanh giữa niên độ ngày 30/9/2015 
  - Báo cáo tài chính Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015 
  - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 
  - Báo cáo tài chính Quý I năm 2015 

  Năm 2014 
  - Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014. 
  - Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 
  - Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 09 năm 2014. 
  - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014. 

  Năm 2013 
  - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013. 
  - Báo cáo tài chính năm 2013. 
  - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013. 

  Năm 2012  
  - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012. 
  - Báo cáo tài chính năm 2012. 
  - Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2012. 

  Năm 2011 
  - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011. 
  - Báo cáo tài chính năm 2011. 

  Năm 2010. 
  - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010. 
  - Báo cáo tài chính năm 2010. 

  Năm 2009 
  - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009. 
  - Báo cáo tài chính năm 2009. 

  Năm 2008 
  - Báo cáo tài chính năm 2008. 

 • - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 Tải về Xem chi tiết    
 • - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Tải về Xem chi tiết    


Đối tác

Hỗ trợ khách hàng
0251 3836139