• - QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Tải về Xem chi tiết    

  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025-2029

   

      - Ông Đặng Phan Tường         - Chủ tịch HĐQT

      - Ông Phạm Thanh Nghị         - Thành viên HĐQT

      - Ông Phạm Đăng Trình          - Thành viên HĐQT

   

   

  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2024

   

      - Ông Đặng Phan Tường         - Chủ tịch HĐQT

      - Ông Nguyễn Trọng Trung     - Thành viên HĐQT

      - Ông Phạm Đăng Trình          - Thành viên HĐQT

   


  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2014 - 2017


      - Ông Nguyễn Trọng Tiếu     - Chủ tịch HĐQT
      - Ông Phạm Tuấn Anh           - Thành viên HĐQT
      - Ông Phan Ngọc Thảo          - Thành viên HĐQT
      - Ông Cao Hoàng Phát           - Thành viên HĐQT
      - Ông Nguyễn Văn Hiếu        - Thành viên HĐQT

 • - QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022 Tải về Xem chi tiết    
 • - QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT Tải về Xem chi tiết    

  BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026

   

  1. Ông Đào Viết Đỉnh - Trưởng Ban Kiểm soát

  2. Bà Nguyễn Thị Nga - Thành viên Ban Kiểm soát

  3. Ông Phạm Văn Nghĩa - Thành viên Ban Kiểm soát

   

  BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014 - 2017 


     - Bà Vũ Thanh Hương - Trưởng Ban Kiểm Soát 
     - Ông Thái Văn Đung - TV Ban Kiểm Soát 
     - Ông Phan Hồng Kỳ - TV Ban Kiểm Soát 

 • - QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ Tải về Xem chi tiết    

  BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

   

  - Ông Phạm Thanh Nghị - Tổng Giám đốc

  - Ông Phạm Đăng Trình - Phó Tổng Giám đốc

  - Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Tổng Giám đốc

  - Bà Võ Thị Lan Anh - Phó Tổng Giám đốc

   

   

  KẾ TOÁN TRƯỞNG

   

  - Ông Phạm Đăng Trình 

    

      - Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty CP Thiết Bị Điện 2022 

      - Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty CP Thiết Bị Điện 2021 

      - Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP Thiết Bị Điện 2013.
      - Quyết định số 02/2015/QĐ-HĐQT-TBD về việc bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc phụ trách Kỹ thuật

   Đối tác

Hỗ trợ khách hàng
+84.251.3836276