• - QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ Tải về Xem chi tiết    

  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2014 - 2017 
      - Ông Nguyễn Trọng Tiếu     - Chủ tịch HĐQT 
      - Ông Phạm Tuấn Anh       - Thành viên HĐQT 
      - Ông Phan Ngọc Thảo       - Thành viên HĐQT 
      - Ông Cao Hoàng Phát       - Thành viên HĐQT 
      - Ông Nguyễn Văn Hiếu      - Thành viên HĐQT   

  BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014 - 2017 
     - Bà Vũ Thanh Hương - Trưởng Ban Kiểm Soát 
     - Ông Thái Văn Đung - TV Ban Kiểm Soát 
     - Ông Phan Hồng Kỳ - TV Ban Kiểm Soát 

  BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
      - Ông Phan Ngọc Thảo    - Tổng giám đốc. 
      - Ông Nguyễn Văn Hiếu   - Phó Tổng Giám đốc tài chính 
      - Ông Cao Hoàng Phát     - Phó Tổng Giám đốc kinh doanh 
      - Ông Phạm Ngọc Bích    - Phó Tổng Giám đốc kỹ thuật 
      - Ông Nguyễn Đức Bình   - Phó Tổng Giám đốc sản xuất. 

  KẾ TOÁN TRƯỞNG 
      - Ông Nguyễn Văn Hiếu 

      - Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP Thiết Bị Điện.
      - Quyết định số 02/2015/QĐ-HĐQT-TBD về việc bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc phụ trách Kỹ thuậtĐối tác

Hỗ trợ khách hàng
19007258