• - QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ Tải về Xem chi tiết    

  BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026

      - Ông Phạm Văn Nghĩa - Trưởng Ban Kiểm soát

      - Ông Tô Tấn Sơn - Thành viên Ban Kiểm soát

      - Bà Đặng Yến Nga - Thành viên Ban Kiểm soát

  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2014 - 2017 
      - Ông Nguyễn Trọng Tiếu     - Chủ tịch HĐQT 
      - Ông Phạm Tuấn Anh       - Thành viên HĐQT 
      - Ông Phan Ngọc Thảo       - Thành viên HĐQT 
      - Ông Cao Hoàng Phát       - Thành viên HĐQT 
      - Ông Nguyễn Văn Hiếu      - Thành viên HĐQT   

  BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014 - 2017 
     - Bà Vũ Thanh Hương - Trưởng Ban Kiểm Soát 
     - Ông Thái Văn Đung - TV Ban Kiểm Soát 
     - Ông Phan Hồng Kỳ - TV Ban Kiểm Soát 

  BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
      - Ông Phan Ngọc Thảo     - Tổng giám đốc. 
      - Ông Nguyễn Văn Hiếu   - Phó Tổng Giám đốc tài chính 
      - Ông Cao Hoàng Phát      - Phó Tổng Giám đốc kinh doanh 
      - Ông Phạm Ngọc Bích     - Phó Tổng Giám đốc kỹ thuật 
      - Ông Nguyễn Đức Bình   - Phó Tổng Giám đốc sản xuất. 

  KẾ TOÁN TRƯỞNG 
      - Ông Nguyễn Văn Hiếu 

   

      - Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty CP Thiết Bị Điện 2021 

      - Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP Thiết Bị Điện 2013.
      - Quyết định số 02/2015/QĐ-HĐQT-TBD về việc bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc phụ trách Kỹ thuật

   Đối tác

Hỗ trợ khách hàng
0251 3836139