THIBIDI- Thông báo về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng

Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 28/GCN-UBCK do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/05/2015

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG 
(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 28/GCN-UBCK do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/05/2015)     
 
1.    Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thiết bị điện 
2.    Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
3.    Số điện thoại: (84-61) 3836 443/ 3836 609 
4.    Số Fax: (84-61) 3836 070 
5.    Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có 
6.    Cổ phiếu chào bán: 
-    Tên cổ phiếu:  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết bị điện 
-    Loại cổ phiếu:  Cổ phiếu phổ thông 
-    Mệnh giá: 10.000 đồng 
-    Đối tượng phát hành:  Cổ đông hiện hữu 
-    Số lượng đăng ký chào bán:  6.000.000 cổ phần 
-    Tỷ lệ thực hiện:  2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phần được quyền mua thêm 1 cổ phần mới) 

Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua: 
    Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. 
    Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối không mua toàn bộ hoặc một phần và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác theo tiêu chí của Hội đồng quản trị đề ra, với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông. 

7.   Khối lượng vốn cần huy động: 72.000.000.000 đồng 
8.   Mục đích huy động vốn: Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất sản phẩm, kinh doanh hàng hóa dịch vụ của Công ty 
9.   Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phần 
10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 01 cổ phiếu 
11. Thời hạn nhận đăng ký mua: 
-    Thời gian chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: 16h00 ngày 04/06/2015 
-    Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: từ 05/06/2015 đến ngày 03/07/2015 
-    Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: từ 05/06/2015 đến ngày 19/06/2015 

12. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch: 
Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: 
Công ty Cổ phần Thiết bị điện 
Địa chỉ:      Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại:     (84-61) 3836 443/ 3836 609    Fax: (84-61) 3836 070  
Website: www.thibidi.com 

Địa điểm công bố Bản cáo bạch: 
Công ty Cổ phần Thiết bị điện 
Địa chỉ:      Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại:     (84-61) 3836 443/ 3836 609    Fax: (84-61) 3836 070 
Website: www.thibidi.com 
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB 
Địa chỉ:     3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 
Điện thoại:    (84-4) 3726 2600        Fax: (84-4) 3726 2601 
Website: www.mbs.com.vn 

 

13. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu: 
-    Tên Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đồng Nai 
-    Tài khoản số: 7201100860008 
-    Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Thiết bị điện 

 

Đồng Nai, ngày 29 tháng 5  năm 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN
TỔNG GIÁM ĐỐC  

 

- Giấy đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm Download 
- Giấy chuyển nhượng quyền mua cổ phần Download 
- Thông báo phát hành cổ phiếu Download 
- Bản cáo bạch Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI) Download  

 

Đối tác

Hỗ trợ khách hàng
+84.251.3836276