THIBIDI Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 như sau:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 16h00, ngày 10 tháng 6 năm 2016

- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau.

- Nội dung họp: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Download:

- Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 

- Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016. 

Đối tác

Hỗ trợ khách hàng
+84.251.3836609