QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ tải catelogue

BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026

    - Ông Phạm Văn Nghĩa - Trưởng Ban Kiểm soát

    - Ông Tô Tấn Sơn - Thành viên Ban Kiểm soát

    - Bà Đặng Yến Nga - Thành viên Ban Kiểm soát

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2014 - 2017 
    - Ông Nguyễn Trọng Tiếu     - Chủ tịch HĐQT 
    - Ông Phạm Tuấn Anh       - Thành viên HĐQT 
    - Ông Phan Ngọc Thảo       - Thành viên HĐQT 
    - Ông Cao Hoàng Phát       - Thành viên HĐQT 
    - Ông Nguyễn Văn Hiếu      - Thành viên HĐQT   

BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014 - 2017 
   - Bà Vũ Thanh Hương - Trưởng Ban Kiểm Soát 
   - Ông Thái Văn Đung - TV Ban Kiểm Soát 
   - Ông Phan Hồng Kỳ - TV Ban Kiểm Soát 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
    - Ông Phan Ngọc Thảo    - Tổng giám đốc. 
    - Ông Nguyễn Văn Hiếu   - Phó Tổng Giám đốc tài chính 
    - Ông Cao Hoàng Phát     - Phó Tổng Giám đốc kinh doanh 
    - Ông Phạm Ngọc Bích    - Phó Tổng Giám đốc kỹ thuật 
    - Ông Nguyễn Đức Bình   - Phó Tổng Giám đốc sản xuất. 

KẾ TOÁN TRƯỞNG 
    - Ông Nguyễn Văn Hiếu 

 

    - Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty CP Thiết Bị Điện 2021 

    - Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP Thiết Bị Điện 2013.
    - Quyết định số 02/2015/QĐ-HĐQT-TBD về việc bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc phụ trách Kỹ thuật

 

Đối tác

Hỗ trợ khách hàng
0251 3836139