QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ tải catelogue

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 

- Ông Phạm Thanh Nghị - Tổng Giám đốc

- Ông Phạm Đăng Trình - Phó Tổng Giám đốc

- Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Tổng Giám đốc

- Bà Võ Thị Lan Anh - Phó Tổng Giám đốc

 

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG

 

- Ông Phạm Đăng Trình 

  

    - Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty CP Thiết Bị Điện 2022 

    - Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty CP Thiết Bị Điện 2021 

    - Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP Thiết Bị Điện 2013.
    - Quyết định số 02/2015/QĐ-HĐQT-TBD về việc bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc phụ trách Kỹ thuật

 

Đối tác

Hỗ trợ khách hàng
+84.251.3836276