ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2024

THIBIDI - CBTT - Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024

14:00:00

23/04/2024

THIBIDI - CBTT - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

14:00:00

01/04/2024

 

 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023

THIBIDI - CBTT - Tài liệu kèm theo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

17:00:00

17/04/2023

THIBIDI - CBTT - Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

17:00:00

17/04/2023

THIBIDI - CBTT - Danh sách ứng cử viên hợp lệ tham gia BKS nhiệm kỳ 2021- 2026

16:00:00

14/04/2023

THIBIDI - CBTT -Danh sách ứng cử viên hợp lệ tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

16:00:00

14/04/2023

THIBIDI - CBTT - Nghị quyết của HĐQT về việc sửa đổi tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023

11:45:00

14/04/2023

THIBIDI - CBTT - Đính chính tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

13:30:00

03/04/2023

THIBIDI - CBTT - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

13:30:00

27/03/2023

 

 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022

THIBIDI - CBTT - NQ của HĐQT về việc Thông qua tài liệu xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản và nhân sự kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 17:00:00 30/12/2022
- THIBIDI - CBTT - Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2022 và các tài liệu kèm theo 21:15:00 08/04/2022
- THIBIDI - CBTT - Thông báo thay đổi nhân sự - Thành viên Ban kiểm soát 21:15:00 08/04/2022
- THIBIDI - CBTT - Danh sách ứng cử viên hợp lệ tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 22:15:00 05/04/2022
-THIBIDI - CBTT - Danh sách ứng cử viên hợp lệ tham gia BKS nhiệm kỳ 2021- 2026 22:15:00 05/04/2022
- THIBIDI - CBTT - Danh sách Ban kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ TN năm 2022 22:15:00 05/04/2022
- THIBIDI - CBTT - Sửa đổi, bổ sung chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ TN 2022

20:00:00

05/04/2022

-  THIBIDI - CBTT - Hướng dẫn tham dự, biểu quyết và bầu cử tại ĐHCĐ trực tuyến

 10:45:00

01/04/2022

 

 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021

- THIBIDI - CBTT - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

 16:40:00 18/03/2022

- THIBIDI - CBTT - Biên bản Bầu Trưởng ban kiểm soát và bản cung cấp thông tin đính kèm.

 8:40:00 29/04/2021

- THIBIDI - CBTT - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

 8:40:00 29/04/2021
- THIBIDI - CBTT - Nghị quyết, Biên bản họp và các tài liệu kèm theo tại ĐHĐCĐ TN năm 2021.  8:40:00 29/04/2021
- THIBIDI - CBTT - Danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026  8:50:00 23/04/2021
- THIBIDI - CBTT - Sửa đổi, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ TN năm 2021  9:50:00 20/04/2021
- THIBIDI - CBTT - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021  20:10:00 08/04/2021
- THIBIDI - CBTT - Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021  20:10:00 08/04/2021

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020

- THIBIDI - CBTT - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020                                17:47:49 18/04/2020
- THIBIDI - CBTT - CV, Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020  17:39:45 18/04/2020
- THIBIDI - CBTT - Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2020  17:07:30 18/04/2020
- THIBIDI - CBTT - Nghị quyết phê duyệt chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên 2020  15:30:31 16/04/2020
- THIBIDI - CBTT - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2020 chữ ký số  16:54:55 07/04/2020
- THIBIDI - Dự thảo tài liệu trình bày tại ĐHCĐ TN 2020  16:59:20 07/04/2020

 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019

- THIBIDI - Công bố thông tin trên công thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước   14:54:55 05/03/2019

 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018

- Tài liệu trình bày Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 chính thức                            15:25:50 16/01/2019

- Nghị quyết  - Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018                                                  14:59:50 16/01/2019

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018                                                                              15:59:50 04/01/2019

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018                                                    10:50:36 04/01/2019

-  Nghị quyết 16 - Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018                                                                       14:50:50 06/12/2018

- Nghị quyết HĐQT- CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN                                                                            10:50:50 20/08/2018

- Nghị quyết HĐQT- Bầu CT HĐQT và BB BKS - Bầu TBKS                                                                       13:01:50 23/04/2018

- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018                                                10:39:03 18/04/2018

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018                                                                    08:25:03 18/04/2018

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018                                                                        08:15:05 18/04/2018

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2018                                                                                           08:10:23 18/04/2018

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty năm 2018                                                                                      08:05:05  18/04/2018

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018                                                                            08:04:50 18/04/2018

- Thông báo và Hồ sơ đăng ký tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018              15:30:05 02/04/2018

 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017 

-  Biên bản Tổng hợp kết quả kiểm Thẻ biểu quyết 
            các nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 
- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017  
     + Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017 
     + Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017 
     +  Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2017 
     +  Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty năm 2017 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 
-Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016  
- Biên bản Tổng hợp kết quả kiểm phiếu Biểu quyết 
   các nội dung tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2016  
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016  
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2016 
  - Biên bản tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết  
  - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
  - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
  - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 
  - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016   
  - Báo cáo tài chính năm 2015 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2015 
  - Nghị quyết  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2014 
  - Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 
  - Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014 

 

Đối tác

Hỗ trợ khách hàng
+84.251.3836276