ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020

-   THIBIDI - CBTT - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020  17:47:49 18/04/2020
-   THIBIDI - CBTT - CV, Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020  17:39:45 18/04/2020
-   THIBIDI - CBTT - Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2020  17:07:30 18/04/2020
- THIBIDI - CBTT - Nghị quyết phê duyệt chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên 2020  15:30:31 16/04/2020
- THIBIDI - CBTT - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2020 chữ ký số  16:54:55 07/04/2020
- THIBIDI - Dự thảo tài liệu trình bày tại ĐHCĐ TN 2020  16:59:20 07/04/2020

 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019

-   THIBIDI - Công bố thông tin trên công thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước   14:54:55 05/03/2019
   

 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018

- Tài liệu trình bày Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 chính thức                            15:25:50 16/01/2019

- Nghị quyết  - Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018                                                  14:59:50 16/01/2019

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018                                                                              15:59:50 04/01/2019

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018                                                    10:50:36 04/01/2019

-  Nghị quyết 16 - Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018                                                                       14:50:50 06/12/2018

- Nghị quyết HĐQT- CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN                                                                            10:50:50 20/08/2018

- Nghị quyết HĐQT- Bầu CT HĐQT và BB BKS - Bầu TBKS                                                                       13:01:50 23/04/2018

- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018                                                10:39:03 18/04/2018

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018                                                                    08:25:03 18/04/2018

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018                                                                        08:15:05 18/04/2018

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2018                                                                                           08:10:23 18/04/2018

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty năm 2018                                                                                      08:05:05  18/04/2018

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018                                                                            08:04:50 18/04/2018

- Thông báo và Hồ sơ đăng ký tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018              15:30:05 02/04/2018

 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017 

-  Biên bản Tổng hợp kết quả kiểm Thẻ biểu quyết 
            các nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 
- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017  
     + Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017 
     + Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017 
     +  Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2017 
     +  Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty năm 2017 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 
-Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016  
- Biên bản Tổng hợp kết quả kiểm phiếu Biểu quyết 
   các nội dung tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2016  
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016  
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2016 
  - Biên bản tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết  
  - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
  - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
  - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 
  - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016   
  - Báo cáo tài chính năm 2015 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2015 
  - Nghị quyết  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2014 
  - Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 
  - Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014 

 

Đối tác

Hỗ trợ khách hàng
0251 3836139