BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐỊNH KỲ

Năm 2020

CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III.2020 08:49:29 29/10/2020
CBTT Báo cáo tài chính riêng Quý III.2020 08:39:31 29/10/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2020 đã soát xét 15:39:30 20/08/2020
Báo cáo tài chính riêng bán niên 2020 đã soát xét 15:07:15 20/08/2020
Giải trình biến động lợi nhuận quý II. 2020 14:39:23 23/07/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II. 2020 14:36:13 23/07/2020
2020 - BCTC riêng quý II 2020 14:03:11 23/07/2020
Giải trình biến động lợi nhuận quý I. 2020 14:43:29 27/04/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I. 2020 14:30:56 27/04/2020
2020 - BCTC riêng quý I 2020 13:30:26 23/04/2020
2019 - BCTC KIỂM TOÁN HỢP NHẤT 12:15:11 27/03/2020
2019 - BCTC KIỂM TOÁN RIÊNG 11:30:13 27/03/2020
2020 - CV gia hạn thời gian Công bố thông tin 15:56:32 19/03/2020

 

Năm 2019

2019 - Giải trình Biến động lợi nhuận
2019 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4. 2019
2019 - BCTC RIÊNG QUÝ 4/ 2019
2019 - Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2019
2019 - BCTC THIBIDI RIENG- QUY 3/2019
2019 - BCTC THIBIDI RIENG-GIUA NIEN DO 2019
2019 - BCTC THIBIDI HOP NHAT-GIUA NIEN DO 2019
2019-Giai trinh bien dong LN-Q2.2019
2019-BCTC THIBIDI RIENG QUY 2 (Chua kiem toan)
2019-BCTC THIBIDI HOP NHAT QUY 2 (Chua kiem toan)
2019-CBTT 10_Vv gia han thoi gian CB BCTC
THIBIDI - 2019-BCTC THIBIDI HỢP NHẤT QUÝ 1.2019
2019-Giai trinh bien dong LN-BCTC Quy 1.2019
2019-BCTC THIBIDI RIENG QUY 1
2019-Giai trinh bien dong LN BCTC RIENG 2018             

 

 

Năm 2018

- 2018-BCTC THIBIDI HỢP NHẤT
- THIBIDI - BCTC NĂM 2018
- 2018-BCTC QUY 4_2018 HOP NHAT (Chua soat xet)
- 2018-BCTC QUY 4_2018 RIENG (Chua soat xet)
- 2018-BCTC QUY 4_2018 HOP NHAT (Chua soat xet)
- 2018-BCTC QUY 4_2018 RIENG (Chua soat xet)
- Giải trình biến động lợi nhuận Quý III năm 2018
- Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 (chưa soát sét)
- Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018 (soát sét)
- Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 (chưa soát sét)
- Giải trình biến động lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2018
- Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018 (chưa soát sét)
- Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 (chưa soát sét)
- Phân tích biến động lợi nhuận năm Q1.2018

 

 

Năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017
Phân tích biến động lợi nhuận năm 2017
- Báo cáo tài chính năm 2017 (chưa soát sét )
Báo cáo tài chính Quý IV (chưa soát sét )
Báo cáo tài chính Quý III (chưa soát sét )
- Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 (đã soát sét )
- Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 (chưa soát sét )
- Báo cáo tài chính Quý II năm 2017 (chưa soát sét)
- Báo cáo tài chính Quý I năm 2017

 

 

Năm 2016

- Báo cáo tài chính năm 2016
- Giải trình biến động lợi nhuận 
- Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016 
- Báo cáo tài chính Hợp nhất 9 tháng năm 2016 
- Báo cáo tài chính Quý III năm 2016 
- Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2016 
- Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2016 
- Báo cáo tài chính Quý I năm 2016 

Năm 2015 
- Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc năm tài chính năm 2015 
- Báo cáo tài chính năm 2015 
- Báo cáo kết quả kinh doanh giữa niên độ ngày 30/9/2015 
- Báo cáo tài chính Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015 
- Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 
- Báo cáo tài chính Quý I năm 2015 

Năm 2014 
- Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014. 
- Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 
- Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 09 năm 2014. 
- Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014. 

Năm 2013 
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013. 
- Báo cáo tài chính năm 2013. 
- Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013. 

Năm 2012  
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012. 
- Báo cáo tài chính năm 2012. 
- Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2012. 

Năm 2011 
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011. 
- Báo cáo tài chính năm 2011. 

Năm 2010. 
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010. 
- Báo cáo tài chính năm 2010. 

Năm 2009 
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009. 
- Báo cáo tài chính năm 2009. 

Năm 2008 
- Báo cáo tài chính năm 2008. 

Đối tác

Hỗ trợ khách hàng
0251 3836139