BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐỊNH KỲ

Năm 2023

CBTT - Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023 và giải trình biến động lợi nhuận 15:00:00 19/04/2023
CBTT - Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và giải trình biến động lợi nhuận so với cùng kỳ 15:00:00 06/03/2023

 

 

Năm 2022

CBTT - Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022 và giải trình biến động lợi nhuận 15:00:00 18/01/2023
CBTT - Báo cáo tài chính Riêng Quý 3 năm 2022 và giải trình biến động lợi nhuận 14:12:00 19/10/2022
CBTT - Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2022 đã được soát xét và giải trình biến động lợi nhuận. 14:50:00 12/08/2022
CBTT - Báo cáo tài chính Riêng Quý 2 năm 2022 và giải trình biến động lợi nhuận. 13:00:00 20/07/2022
CBTT - Báo cáo tài chính Riêng Quý I năm 2022 và giải trình biến động lợi nhuận. 15:00:00 27/04/2022
CBTT - Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I năm 2022 và giải trình biến động lợi nhuận . 15:00:00 27/04/2022
CBTT - Báo cáo tài chính Riêng năm 2021 đã kiểm toán và giải trình biến động lợi nhuận. 18:45:00 21/02/2022
CBTT - Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán và giải trình biến động lợi nhuận. 18:45:00 21/02/2022
CBTT - Báo cáo tài chính Riêng Quý IV.2021. 10:45:00 28/01/2022
CBTT - Báo cáo tài chính Hợp nhất và Giải trình biến động lợi nhuận Quý IV.2021  10:45:00 28/01/2022

Năm 2021

CBTT - Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III.2021 13:05:00 28/10/2021
CBTT - Báo cáo tài chính Riêng Quý III.2021 13:05:00 28/10/2021
CBTT - Giải trình biến động lợi nhuận Quý III.2021 13:05:00 28/10/2021

CBTT - Các Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh tại báo cáo tài chính (BCTC) Quý 4.2017, BCTC soát xét bán niên 2018, BCTC soát xét bán niên 2019, BCTC kiểm toán 2019, BCTC hợp nhất Quý 1.2020, BCTC soát xét bán niên 2020, BCTC riêng Quý 3.2020, BCTC hợp nhất kiểm toán 2020, BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2021

15:00:00 21/10/2021
CBTT - Giải trình biến động lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2021 15:25:00 27/08/2021
CBTT - Báo cáo tài chính Riêng bán niên 2021 đã soát xét 16:05:00 17/08/2021
CBTT - Báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên 2021 đã soát xét 16:05:00 17/08/2021
CBTT - Báo cáo tài chính Riêng Quý II năm 2021 13:15:00 26/07/2021
CBTT - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2021 13:15:00 26/07/2021
CBTT - Giải trình biến động lợi nhuận Quý I năm 2021 10:15:00 29/04/2021
CBTT - Báo cáo tài chính Riêng Quý I năm 2021 21:05:00 27/04/2021
CBTT - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2021 21:05:00 27/04/2021
CBTT - Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán 16:05:00 24/03/2021
CBTT - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán 16:00:00 24/03/2021
CBTT - Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV.2020 17:00:29 29/01/2021
CBTT - Báo cáo tài chính Riêng Quý IV.2020 20:13:29 26/01/2021

Năm 2020

CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III.2020 08:49:29 29/10/2020
CBTT Báo cáo tài chính riêng Quý III.2020 08:39:31 29/10/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2020 đã soát xét 15:39:30 20/08/2020
Báo cáo tài chính riêng bán niên 2020 đã soát xét 15:07:15 20/08/2020
Giải trình biến động lợi nhuận quý II. 2020 14:39:23 23/07/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II. 2020 14:36:13 23/07/2020
2020 - BCTC riêng quý II 2020 14:03:11 23/07/2020
Giải trình biến động lợi nhuận quý I. 2020 14:43:29 27/04/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I. 2020 14:30:56 27/04/2020
2020 - BCTC riêng quý I 2020 13:30:26 23/04/2020
2019 - BCTC KIỂM TOÁN HỢP NHẤT 12:15:11 27/03/2020
2019 - BCTC KIỂM TOÁN RIÊNG 11:30:13 27/03/2020
2020 - CV gia hạn thời gian Công bố thông tin 15:56:32 19/03/2020

 

Năm 2019

2019 - Giải trình Biến động lợi nhuận
2019 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4. 2019
2019 - BCTC RIÊNG QUÝ 4/ 2019
2019 - Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2019
2019 - BCTC THIBIDI RIENG- QUY 3/2019
2019 - BCTC THIBIDI RIENG-GIUA NIEN DO 2019
2019 - BCTC THIBIDI HOP NHAT-GIUA NIEN DO 2019
2019-Giai trinh bien dong LN-Q2.2019
2019-BCTC THIBIDI RIENG QUY 2 (Chua kiem toan)
2019-BCTC THIBIDI HOP NHAT QUY 2 (Chua kiem toan)
2019-CBTT 10_Vv gia han thoi gian CB BCTC
THIBIDI - 2019-BCTC THIBIDI HỢP NHẤT QUÝ 1.2019
2019-Giai trinh bien dong LN-BCTC Quy 1.2019
2019-BCTC THIBIDI RIENG QUY 1
2019-Giai trinh bien dong LN BCTC RIENG 2018             

 

 

Năm 2018

- 2018-BCTC THIBIDI HỢP NHẤT
- THIBIDI - BCTC NĂM 2018
- 2018-BCTC QUY 4_2018 HOP NHAT (Chua soat xet)
- 2018-BCTC QUY 4_2018 RIENG (Chua soat xet)
- 2018-BCTC QUY 4_2018 HOP NHAT (Chua soat xet)
- 2018-BCTC QUY 4_2018 RIENG (Chua soat xet)
- Giải trình biến động lợi nhuận Quý III năm 2018
- Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 (chưa soát sét)
- Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018 (soát sét)
- Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 (chưa soát sét)
- Giải trình biến động lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2018
- Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018 (chưa soát sét)
- Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 (chưa soát sét)
- Phân tích biến động lợi nhuận năm Q1.2018

 

 

Năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017
Phân tích biến động lợi nhuận năm 2017
- Báo cáo tài chính năm 2017 (chưa soát sét )
Báo cáo tài chính Quý IV (chưa soát sét )
Báo cáo tài chính Quý III (chưa soát sét )
- Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 (đã soát sét )
- Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 (chưa soát sét )
- Báo cáo tài chính Quý II năm 2017 (chưa soát sét)
- Báo cáo tài chính Quý I năm 2017

 

 

Năm 2016

- Báo cáo tài chính năm 2016
- Giải trình biến động lợi nhuận 
- Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016 
- Báo cáo tài chính Hợp nhất 9 tháng năm 2016 
- Báo cáo tài chính Quý III năm 2016 
- Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2016 
- Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2016 
- Báo cáo tài chính Quý I năm 2016 

Năm 2015 
- Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc năm tài chính năm 2015 
- Báo cáo tài chính năm 2015 
- Báo cáo kết quả kinh doanh giữa niên độ ngày 30/9/2015 
- Báo cáo tài chính Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015 
- Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 
- Báo cáo tài chính Quý I năm 2015 

Năm 2014 
- Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014. 
- Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 
- Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 09 năm 2014. 
- Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014. 

Năm 2013 
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013. 
- Báo cáo tài chính năm 2013. 
- Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013. 

Năm 2012  
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012. 
- Báo cáo tài chính năm 2012. 
- Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2012. 

Năm 2011 
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011. 
- Báo cáo tài chính năm 2011. 

Năm 2010. 
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010. 
- Báo cáo tài chính năm 2010. 

Năm 2009 
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009. 
- Báo cáo tài chính năm 2009. 

Năm 2008 
- Báo cáo tài chính năm 2008. 

Đối tác

Hỗ trợ khách hàng
+84.251.3836609