BÁO CÁO QUẢN TRỊ

BÁO CÁO NĂM 2022:

THIBIDI - Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022
THIBIDI - Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022
THIBIDI - Bản cung cấp thông tin về Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

BÁO CÁO NĂM 2021:

THIBIDI - Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021
THIBIDI - Bản cung cấp thông tin tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021
THIBIDI - Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

 

BÁO CÁO NĂM 2020:

THIBIDI - Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020
THIBIDI - Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2020
THIBIDI - Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu công ty cổ phần thiết bị điện
THIBIDI - THIBIDI ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020
THIBIDI - Bản cung cấp thông tin quản trị công ty, 6 tháng đầu năm 2020
THIBIDI - Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2020
THIBIDI - QĐ xử phạt vi phạm hành chính của cục Thuế tỉnh Đồng Nai
THIBIDI - Thay đổi mô hình quản trị tại THIBIDI                                                   

 

BÁO CÁO NĂM 2019:

THIBIDI - Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2019
THIBIDI - Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty - Kỳ báo cáo 2019
THIBIDI - Báo cáo thường niên 2018
THIBIDI - Quyết định Cục Thuế_2492-28.12.2017
THIBIDI - Công văn giải trình chậm CBTT Quyết định Thuế 2492-28.12.2017

 

BÁO CÁO NĂM 2018:

1. Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018    
2. Bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty  6 tháng đầu năm 2018

 

BÁO CÁO NĂM 2017:

1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017
2. Báo cáo tình hình quản trị Công ty  6 tháng đầu năm 2017

 

BÁO CÁO NĂM 2016:

 1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016 

 2. Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016 

BÁO CÁO NĂM 2015:

1.Báo cáo quản trị Công ty năm 2015 

2. Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015 

BÁO CÁO NĂM 2014:

1. Báo cáo quản trị Công ty năm 2014. 

2. Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014. 
BÁO CÁO NĂM 2013:
1. Báo cáo quản trị Công ty năm 2013. 

BÁO CÁO NĂM 2012:
1. Báo cáo quản trị Công ty năm 2012. 

Đối tác

Hỗ trợ khách hàng
+84.251.3836609