• - BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐỊNH KỲ

  Năm 2018

  - 2018-BCTC QUY 4_2018 HOP NHAT (Chua soat xet) 

  - 2018-BCTC QUY 4_2018 RIENG (Chua soat xet) 

  - Giải trình biến động lợi nhuận Quý III năm 2018 

  Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 (chưa soát sét) 

  - Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018 (soát sét) 

  Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 (chưa soát sét) 

  - Giải trình biến động lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2018 

  - Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018 (chưa soát sét) 

  - Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 (chưa soát sét) 

  Phân tích biến động lợi nhuận năm Q1.2018 

  Năm 2017

  Báo cáo tài chính năm 2017 

  Phân tích biến động lợi nhuận năm 2017 

  - Báo cáo tài chính năm 2017 (chưa soát sét )

  Báo cáo tài chính Quý IV (chưa soát sét )

  Báo cáo tài chính Quý III (chưa soát sét )

  - Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 (đã soát sét )  

  - Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 (chưa soát sét )  
  - Báo cáo tài chính Quý II năm 2017 (chưa soát sét)  
  - Báo cáo tài chính Quý I năm 2017

  Năm 2016

  - Báo cáo tài chính năm 2016
  - Giải trình biến động lợi nhuận 
  - Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016 
  - Báo cáo tài chính Hợp nhất 9 tháng năm 2016 
  - Báo cáo tài chính Quý III năm 2016 
  - Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2016 
  - Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2016 
  - Báo cáo tài chính Quý I năm 2016 

  Năm 2015 
  - Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc năm tài chính năm 2015 
  - Báo cáo tài chính năm 2015 
  - Báo cáo kết quả kinh doanh giữa niên độ ngày 30/9/2015 
  - Báo cáo tài chính Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015 
  - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 
  - Báo cáo tài chính Quý I năm 2015 

  Năm 2014 
  - Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014. 
  - Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 
  - Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 09 năm 2014. 
  - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014. 

  Năm 2013 
  - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013. 
  - Báo cáo tài chính năm 2013. 
  - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013. 

  Năm 2012  
  - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012. 
  - Báo cáo tài chính năm 2012. 
  - Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2012. 

  Năm 2011 
  - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011. 
  - Báo cáo tài chính năm 2011. 

  Năm 2010. 
  - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010. 
  - Báo cáo tài chính năm 2010. 

  Năm 2009 
  - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009. 
  - Báo cáo tài chính năm 2009. 

  Năm 2008 
  - Báo cáo tài chính năm 2008. Đối tác

Hỗ trợ khách hàng