NGHỊ QUYẾT - BIÊN BẢN HỌP QĐQT.

Năm 2020

 

- THIBIDI - NQ - Phiên họp số 03.2020 17:40:20 16/07/2020
- THIBIDI - NQ - Cầm cố cổ phần - CKS 15:33:49 27/03/2020
- THIBIDI - 2020-CBTT Nghị quyết phiên họp số 01.2020 17:29:45 13/03/2020

Năm 2019

 

- THIBIDI - 2019-Nghi quyet 12_HDQT_QD DDVP TP.HCM
- THIBIDI - Đính kèm công bố thông tin về chi tiết phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019                
- THIBIDI - Công bố thông tin về chi tiết phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019      
-  Nghị quyết số 01-Phát hành trái phiếu riêng lẻ ngày 30/01/2019
-  THIBIDI - Tóm tắt số cổ đông của công ty ngày 29/01/2019
-  THIBIDI - Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty ngày 29/01/2019
-  THIBIDI - Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018 ngày 29/01/2019

 

Năm 2018

-  Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐQT ngày 20/11/2018 của HĐQT 

-  Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐQT ngày 14/11/2018 của HĐQT 

-  Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐQT ngày 17/01/2018 của HĐQT 

-  Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐQT ngày 06/03/2018 của HĐQT 

 

Năm 2017
 -  Công bố thông tin ngày 06/01/2017  
 -  Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐQT ngày 05/01/2016 của HĐQT 
 -  Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐQT ngày 01/11/2017 của HĐQT 
 
Năm 2016
  - Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐQT ngày 23/11/2016 của HĐQT 
  -  Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐQT ngày 07/7/2016 của HĐQT 
  - Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐQT ngày 07/7/2016 của HĐQT 
  - Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐQT ngày 07/7/2016 của HĐQT 
  - Nghị quyết số 10/2016/HĐQT ngày 07/6/2016 của HĐQT  
  - Nghị quyết số 08/2016/HĐQT ngày 26/5/2016 của HĐQT 
 
Năm 2015
  - Biên bản họp HĐQT ngày 25/12/2015
  - Nghị quyết ngày 28/12/2015 của HĐQT
  - Nghị quyết số 15 ngày 25/12/2015 của HĐQT Công ty
  - Nghị quyết số 01 của HĐQT Công ty
  - Nghị quyết 02 của HĐQT Công ty
  - Nghị quyết 03 của HĐQT Công ty
  - Nghị quyết 04 của HĐQT Công ty
  - Nghị quyết 05 của HĐQT Công ty
  - Biên bản 08 của HĐQT Công ty
  - Nghị quyết 09 của HĐQT Công ty
  - Nghị quyết 10 của HĐQT Công ty
  - Biên bản 12 của HĐQT Công ty
  - Biên bản họp HĐQT số 13 ngày 12/7/2015  
  - Nghị quyết HĐQT số 12 ngày 23/7/2015  

Đối tác

Hỗ trợ khách hàng
+84.251.3836609