• - QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ Tải về Xem chi tiết    

    HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2014 - 2017 
        - Ông Nguyễn Trọng Tiếu     - Chủ tịch HĐQT 
        - Ông Phạm Tuấn Anh       - Thành viên HĐQT 
        - Ông Phan Ngọc Thảo       - Thành viên HĐQT 
        - Ông Cao Hoàng Phát       - Thành viên HĐQT 
        - Ông Nguyễn Văn Hiếu      - Thành viên HĐQT   

    BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014 - 2017 
       - Bà Vũ Thanh Hương - Trưởng Ban Kiểm Soát 
       - Ông Thái Văn Đung - TV Ban Kiểm Soát 
       - Ông Phan Hồng Kỳ - TV Ban Kiểm Soát 

    BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
        - Ông Phan Ngọc Thảo    - Tổng giám đốc. 
        - Ông Nguyễn Văn Hiếu   - Phó Tổng Giám đốc tài chính 
        - Ông Cao Hoàng Phát     - Phó Tổng Giám đốc kinh doanh 
        - Ông Phạm Ngọc Bích    - Phó Tổng Giám đốc kỹ thuật 
        - Ông Nguyễn Đức Bình   - Phó Tổng Giám đốc sản xuất. 

    KẾ TOÁN TRƯỞNG 
        - Ông Nguyễn Văn Hiếu 

        - Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP Thiết Bị Điện.
        - Quyết định số 02/2015/QĐ-HĐQT-TBD về việc bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc phụ trách Kỹ thuậtĐối tác

Hỗ trợ khách hàng